Tübitak_108Y301

Tübitak İklim Projesi
Subscribe

Giriş

Haziran 29, 2009 By: admin Category: Proje Bilgileri

ar4trend-300x228.jpgİklim değişikliği nedeniyle yeryüzünde pekçok bölgenin yağış ve sıcaklık değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı değişimler öngörülmektedir. Yağış ve sıcaklık değişimlerinden en çok etkilenecek hidrolojik süreçlerin başında da akımlar gelmektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin havzaların su potansiyellerini önemli ölçüde etkilemesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 

İklim değişikliği nedeniyle havza su potansiyellerindeki olumsuz değişimler baraj haznelerinin performanslarını önemli ölçüde etkileyecektir. Geçmiş yıllardaki akım koşulları altında planlanan ve inşaa edilen barajların, değişen akım koşullarında arz sorunları yaşaması beklenen bir sonuç olmaktadır. Son yıllarda kuraklık nedeniyle özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde kendini gösteren içme suyu sıkıntıları, Gediz ve Büyük Menderes gibi tarımsal havzalarımızda yaşanan sulama sorunları ileride yaşanacak daha da büyük problemlerin habercisi niteliğindedir. Bu nedenle, baraj havzalarında iklim değişikliğinin neden olacağı değişimlerin önceden kestirilip, su potansiyellerindeki belirsizliğin açıklanması ve haznelerin yeni koşullar altındaki arz performanslarının irdelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, söz konusu tehdide ilişkin alınacak ilave tedbirlerin (yeni barajlar, havzalar arası su transferleri, denizsuyu arıtımı, vb.) kapsam ve boyutları yeterince doğru belirlenemeyecektir.

 Bu gerekçelerden hareketle önerilen projede, iklim değişikliğinin ülkemiz baraj hazneleri üzerindeki etkilerinin belirlendiği, kapsamlı bir yöntem ve uygulama bütününün geliştirilmesi ve bu yöntemin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan kıyı Ege bölgesindeki İzmir içme suyu barajlarında (Tahtalı ve Gördes) uygulanması amaçlanmıştır.

 Proje kapsamında öncelikle Uluslararası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) 2007 yılında hazırladığı “Dördüncü Değerlendirme Raporu” (AR4)’nda irdelenen ve güncellenen iklim senaryoları ve bu senaryolar altında çalıştırılan HadCM3 iklim modelinin 2011-2100 yıllarına ilişkin sonuçları dikkate alınarak, Tahtalı ve Gördes baraj havzalarının bulunduğu bölgelerdeki yağış ve sıcaklık değişimleri belirlenecektir. Bu değişimler, Yapay Sinir Ağı (YSA) yaklaşımıyla bölgedeki meteoroloji istasyonları ölçeğine indirgenerek yerel iklim değişimleri elde edilecektir (downscaling). İstasyon ölçeğine indirgenen olası yağış ve sıcaklık değişimleri, her iki havza için ayrı ayrı kurulacak olan parametrik yağış-akış modeli ile akışlara dünüştürülecek ve gelecek dönemi temsil eden akımlar elde edilecektir. Kullanılacak olan parametrik model, proje ekibince geliştirilen aylık Thorthwaite su bütçesi modelini esas almakta olup, havzaların yüzeysel, yüzeyaltı ve yeraltı akış bileşenlerini modelleyebilen kavramsal bir modeldir. Bu model sayesinde, Tahtalı ve Gördes havzalarının su potansiyellerinin 2011-2100 yılları arasında yaşanması olası yağış ve sıcaklık değişimlerine karşı duyarlılıkları belirlenebilecektir. Bununla birlikte, 2011-2100 dönemindeki yağış ve sıcaklık değişimlerinden etkilenen Tahtalı ve Gördes baraj akımları hazne işletme çalışmalarıyla değerlendirilip, her iki haznenin de iklim değişikliği altındaki 2011-2100 dönemi hazne performansları test edilecektir.

 Önerilen projeyle;

  • İzmir içmesuyu havzalarında yağış ve sıcaklıklar ne ölçüde değişecek? 
  • Değişen yağış ve sıcaklıklardan akımlar nasıl etkilenecek?
  • Değişen akımlarla, içmesuyu haznelerinin planlamalarının yapıldığı tarihlerdeki akımlar birbirlerinden ne ölçüde farklı?
  • Yeni akım koşulları mevcut haznelerin performanslarını ne ölçüde etkileyecek?

sorularına yanıtlar aranacaktır.

Proje sonuçları, iklim değişikliği nedeniyle olası yağış ve sıcaklık değişimlerinin, ülkemizde mevcut diğer sulama, içme suyu ve enerji amaçlı baraj haznelerindeki etkilerine de ışık tutması açısından önem arz etmektedir. 

Comments are closed.