Ders Notları

Asistan Ders Notları

     Prof. Dr. Emel Sağıroğlu

          Dünden Bugüne Anestezi

     Prof. Dr. Ali Günerli

          Hipokrat'tan Günümüze Tıp Etiği 

          Anestezi Uzmanının Hukuksal Sorunları - Malpraktis

          Ventilatör ile İndüklenen Akciğer Hasarı

          Donör Bakımı

          Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Etik Boyutu

          Ventilasyon Modları

          Noninvazif Mekanik Ventilasyon

          Travmalı Hastada Skorlama Sistemleri Prognoz Değerlendirilmesi

          Anestezi ve Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon

          Lipid Solüsyonları

          Sepsiste Terminoloji PIRO konsepti

          Yoğun Bakımda Aydınlatılmış Onam

          Total Nütrisyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Farmakolojik Etkileşmeler

    Prof. Dr. Necati Gökmen

          Laboratuvar Hayvanlarında Anestezi

          Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı (Faydalıdır)

          Serebral Fizyoloji

          Perioperatif Dönemde İleri Yaşam Desteği

          Arteriyel Hipertansiyon

          İntraoperatif Gelişen Hipertansiyonda Volüm Tedavisi veya Vazopressör

          Perioperatif Hipoksi Tanımı ve Fizyopatolojisi

          Yoğun Bakım'da Erken Mobilizasyon (18. Türk Yoğun Bakım Derneği Kongresi)

    Prof Dr. Sermin Öztekin

         Erişkin ve Çocuk Hastalarda OSA ve Anestezi

         Havayolu Cerrahisinde Anestezi Komplikasyonları

         Otolojik ve Nörootolojik Cerrahi Girişimlerde Anestezi

         Pediyatrik Hastaların Özellikleri ve Anestezi Yönetimi

         Pediyatrik Havayolunun Özellikleri

         Postoperatif Trakeal Ekstübasyon

    Prof. Dr. Bahar Kuvaki Balkan

          Kardiyopulmoner Resusitasyon ERC 2015 Kılavuzu

          Erişkin İleri Yaşam Desteği

          İleri Hava Yolu Uygulamaları

          Kardiak Arrest Nedenleri ve Kardiak Arrestten Korunma

          Travmalı Hastada Hava Yolu Açıklığının Sağlanması ve Transportu

          Termoregülasyon ve Anestezi

          Supraglottik Hava Yolu Araçları

          Supraglottik Hava Yolu Araçlarının Hastane Öncesi ve Kardiyopulmoner Resusitasyonda Kullanımı

          Obezite ve Anestezi

          Peripartal Kanamalar

          Genç Sporcu Sahada Aniden Öldü! Hipertrofik Kardiomiyopati?

          Noninvazif Ventilasyon: Perioperatif Dönem

     Prof. Dr. Leyla İyilikçi

          İntraoperatif Monitörizasyon

          Biyolojik Ritimler ve Anestezi

          Geriatrik Hastalarda Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

          İdrar Monitörizasyonu

          Prematüre ve Anestezi

          Günübirlik Anestezide TIVA

          Herbal Ürünler ve Anestezi

          Çocuklarda Non-Farmakolojik Ağrı Yöntemleri

          ASA 3 Hasta Günübirlik Cerrahiye Alınabilir mi?

     Prof.Dr. Uğur Koca

          Akut Börek Yetmezliği

          Airway Pressure Release Ventilasyon

          Asit - Baz Dengesi

          Adaptive Support Ventilasyon

          Dual Kontrol Mekanik Ventilasyon Modları

          Mekanik Ventilasyon

          Obezite ve Anestezi

          Pulmoner Fizyoloji

          Weaning

     Prof. Dr. Ayşe Karcı

          Anestezide İlaç Etkileşimleri

          KOAH, Astım ve Anestezi

          Perioperatif Glisemik Kontrol

          Perioperatif Hipotermi

          Perioperatif Sıvı Tedavisinde Güncel Görüşler

          Postoperatif Kognitif Disfonksiyon

          Ameliyat Pozisyonları ve Uygulama Prensipleri 

          Perioperatif Masif Kan Transfüzyonu 

          Anestezi: Tarihçe, Temel Kavramlar ve Mekanizmalar

     Prof. Dr. Volkan Hancı

          Anestezide Hasta Güvenliği

          Anestezide Hasta Güvenliği (I. Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi)

          Anestezide Hastalar İçin Güvenli Ameliyathane Ortamı Oluşturulması

          Yoğun Bakımda Postoperatif Hasta Yönetimi

          Geriatrik Anestezi

          Geriatrik Anestezide Derlenme ve Postoperatif Bakım

          Pediatrik Cerrahide Rejyonel Anestezi

          Santral Sensitizasyon ve Preemptif Analjezi

          Anestezi ve Genetik

          Obesite, Metabolik Sendrom ve Anestezi

          Ortopedik Cerrahi Sonrasında Erken Ambulasyon: Anestezik/Analjezik Yaklaşımlar 

          Regional Anesthesia in Orthopedic Surgery - Single Shot Techniques is The Best (CON) (ARUD-2016)

          Kan Transfüzyonunun Enfeksiyöz Komplikasyonları

          Yoğun Bakımda Kan ve Kan Ürünü Kullanımı

          Yoğun Bakımda Beslenme Desteği

          Kardiak Cerrahi YBÜ'nde Sorunlar - Beslenme  (Nütrisyon) (22. Ulusal GKDA ve YB kongresi) 

          Yoğun Bakım Hastalarında Rejyonel Analjezi/Anestezi Uygulamaları

          Mekanik Ventilasyon

          Weaning

          Yoğun Bakımda Kalsiyum Metabolizma Bozuklukları

          Hızlı Eylem Sistemleri (Rapid Response Team) - Sistemin Kurulması ve Yararları (18. Türk Yoğun Bakım Derneği Kongresi) 

          Kalsiyum ve Anestezi

          Düşük Akımlı Anestezi

          Kan ve Kan Ürünü Transfüzyonu Endikasyonları

          Anestezi'de 2015'de Neler Oldu ? (En Populer Konular, Gündemdekiler, Gündemden Düşenler)

          Sugammadex: Use in Specific Patient Population

          Sugammadeks: Özellikli Hasta Gruplarında ve Özellikli Durumlarda Uygulama

          Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği

          Eğitici Gözüyle TUKMOS - TUKMOS Pratikte Neden Uygulanmıyor ? (TARK 2017 Kongre Sunumu)

          Türkiye'de Helsinki Hasta Güvenliği Bildirgesi ile İlgili Farkındalık ve Uygulamalar (TARK 2018 Kongre Sunumu)

     Prof. Dr. Serhan Yurtlu

          Post-Dural Başağrısı

          İnhalasyon Anestezikleri: Farmakokinetik-Farmakodinamik

     Doç. Dr. Ferim Günenç

          Bispektral Indeks Monitörizasyonu

          Posterior Fossa Tümörlerinde Anestezi Uygulaması

     Doç. Dr. Aydın Taşdöğen

          Anestezi Cihazı

     Doç. Dr. Dilek Ömür Arça

          Afet Durumlarında Anestezi

          Obstetrik Hastaların Nonobstetrik Girişimlerinde Anestezi

          Nöromusküler Monitörizasyon

          Yaşlılarda İlaç Etkileşimleri

          Zor Entübasyon Olgularında C-Mac ve D-Bleyd ile Entübasyon Deneyimleri

     Doç. Dr Mert Akan

          Güncel Sepsis Tedavisi 

    Misafir Öğretim Üyeleri Metinleri (Bu sunular Misafir Öğretim Üyelerinin izniyle web sayfamızda yer         almaktadır)

          Prof. Dr. Bahri Akdeniz (DEU Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı)

                   EKG

                   EKG - Tuzaklar ve ilaç etkileri

                   Dal Blokları

                   Hipertrofiler ve Dal blokları

                   Koroner Arter Hastalıklarında EKG bulgusu oluş mekanizması

  Asistan Seminerleri

     2017-2018 Eğitim Dönemi

          Anestezide İnsan Hataları

     2012-2013 Eğitim Dönemi

          Farmakolojik Premedikasyon

          Anestezide Farmakolojinin Temel Prensipleri

     2011-2012 Eğitim Dönemi

          Asit - Baz Dengesi

     2009-2010 Eğitim Dönemi        

          Disritmiler

          Non-Opioid Analjezikler

          İnotropik Ajanlar

     2005-2006 Eğitim Dönemi

          Anestezi Sistemleri

          Hemostaz

          Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı

          Kolloid Solusyonlar

          Preoperatif Sıvı Tedavisi ve Kristaloid Sıvılar

          Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Anestezi

          Yoğun Bakımda Ağrı ve Sedasyon

          Zor Hava Yolu

Lisans Ders Notları

     Prof. Dr. Volkan Hancı

           Siyanür Zehirlenmesi 

           Kafa Travmalarında Yoğun Bakım Tedavisi

Anestezi Teknikeri Ders Notları 

     Prof. Dr. Ayşe Karcı

           Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi'de Anestezi

     Doç. Dr. Ferim Günenç

           Kan Grupları, Kan Ürünleri ve Kan Transfüzyonları