AMAÇ

Madde 1- Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarının, Tıp Fakültesi Öğrenme Kaynakları Merkezi Araştırma Laboratuvarından (ARLAB) yararlanırken uymaları gereken kuralları ve ARLAB görevlilerinin yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

 

ARLAB’ IN MİSYONU

Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) için altyapı hazırlamaK

Tezlerin gerçekleştirilmesi için altyapı hazırlamaK

Münferit araştırma projeleri için altyapı hazırlamaK

Lisansüstü derslerinin uygulamalarına teknik olanak sağlamak

ARLAB’da bulunan cihazların geniş bir araştırıcı kitlesi tarafından yararlanılmasına olanak sağlamak

Yurtiçinde diğer kurum mensubu araştırıcıların kullanımına açmak

Hastane laboratuvarının araştırma / geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak

Teknoloji transferine yönelik araştırmalara olanak sağlamak

 

ARLAB’ IN VİZYONU

Ulusal/Uluslararası platformda kabul gören laboratuvar haline gelmek

Entegre multidisipliner yayınlar / araştırmalar yapılmasını desteklemek

Çağdaş araştırmaların yapılabileceği laboratuvar ortamı sağlamak

Cihazların ortak ve ekonomik kullanımını sağlayarak kurum ve ülke bazında model oluşturmak

 

TANIMLAR

Madde 2- Bu yönergede geçen deyimlerden;

 

ARLAB

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenme Kaynakları Merkezi Araştırma Laboratuvarıdır.

 

DANIŞMA KURULU

ARLAB’ın uygun koşullarda çalışmasını gözeten ve gelişimi için planlamalar yapan bu amaçla kurallar oluşturan kuruldur.

 

ARLAB YÖNETİCİSİ

ARLAB’ın oluşturulan kurallar çerçevesinde çalışmasından sorumlu kişidir.

 

ARLAB KOORDİNATÖRÜ

ARLAB’da gerçekleştirilecek araştırmalar için, laboratuvarın uygun koşullarda çalışmasından sorumlu kişidir.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

ARLAB’da gerçekleştirilecek araştırma projelerine destek sağlamak üzere, Tıp Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından, anabilin dalı görüşü alınarak görevlendirilen araştırma görevlileridirler. Bu araştırma görevlileri eğitimlerini (tıpta uzmanlık, doktora ve yüksek lisans) ve anabilim dalındaki görevlerini aksatmayacak biçimde ARLAB’da rotasyonlarını sürdürürler.

 

TEKNİK PERSONEL

ARLAB’da gerçekleştirilecek araştırma projelerine cihaz kullanım ve analiz desteği sağlayan kişi/kişilerdir.

 

DPT PROJESİ

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen „Tıp Eğitiminde Eğitim Teknolojisinin Yeri; Çok Amaçlı Bir Öğrenme Kaynakları Biriminin Öğrencinin Bağımsız Öğrenme Sürecine Etkisi“ başlıklı 0909.99.00.01 numaralı proje.

 

ARLAB’ DAN YARARLANMA KOŞULLARI

Madde 3- ARLAB olanaklarından yararlanabilecek kişiler aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdırlar:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenme Kaynakları Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ARLAB) DEÜ mensubu ve olanaklar ölçüsünde diğer kurumlar mensubu tüm araştırmacılara açıktır. Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları dışında ya da bunlarla ortak olmayan araştırma projeleri için ARLAB’a bağış kabul edilir.

Tıpta Uzmanlık, Yüksek Lisans, Doktora tez projeleri ile herhangi bir kaynak tarafından desteklenen münferit projeler ve ÖÇM projeleri ile öndeneme niteliği taşıyan çalışmalar ARLAB’da gerçekleştirilebilir.

ÖÇM çalışmaları en yüksek önceliğe sahiptir. Tez çalışmaları da diğer projelere göre öncelikli değerlendirilir.

Tıpta uzmanlık, doktora ve yüksek lisans dersleri ile ilgili laboratuvar uygulamalarında ARLAB olanaklarından yararlanılabilir.

 

ARLAB’ A BAŞVURU VE SIRA ALINMASI

Madde 4- ARLAB’a başvuru ve sıra alınmasında aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir:

ARLAB’dan yararlanmak isteyen tüm araştırmacılar (DEÜ içinden veya dışarıdan) yazılı olarak Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığı ile ARLAB Koordinatörüne başvururlar.

ARLAB’da çalışmalar proje bazında gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ancak ilgili etik kurul raporu olan çalışmalara açıktır.

Ön deneme niteliği taşıyan çalışmalarda; ön denemenin amaç ve kapsamını belirleyen bir doküman hazırlanmalıdır. Bu durumda ilgili etik kurul raporu aranmaz.

Başvuruda araştırma projesi ve ilgili etik kurul raporunun bir kopyası başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

ÖÇM ‘ler için, ÖÇM Kurulu onay belgesi ve gerekirse ilgili etik kurulu raporu ile ÖÇM sorumlusu Öğretim Üyesi tarafından yazılı olarak Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığı ile ARLAB Koordinatörüne başvurulmalıdır.

ÖÇM’lerin gerçekleştirilmesi için ARLAB’da bulunmayan donanım ve sarf malzemesi gereksinimleri, ÖÇM’yi öneren öğretim üyesi tarafından proje bazında bütçelendirilerek Dekanlığa iletilir.

Lisansüstü ders uygulamaları için, ders sorumlusu, dönem başında, ders programı ile birlikte Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığı ile ARLAB Koordinatörlüğüne başvurmalıdır.

ARLAB’dan yararlanım için ARLAB Koordinatöründen önceden sıra alınmalıdır. Sıra verilmesinde; yukarıda tanımlanan öncelikler, başvuru önceliği ve yararlanım tarihleri göz önünde bulundurulacaktır. Sıralar cihaz başına verilecektir ve kullanılacak cihazın özelliğine göre saat ve/veya gün olarak belirlenecektir.

Randevu saat ve/veya günlerine uyum önemlidir. Randevu tarihine uymama yüzünden tamamlanamayan çalışmalar için yeni sıra talepleri listenin sonuna eklenecektir.

Proje hazırlanması sırasında, proje gerçekleşme aşamasında ARLAB’ ın mevcut alt yapısı kullanılacağından laboratuvar olanakları hakkında ve projenin gerçekleşmesi için gerekli ek donanım ve sarf malzemeler ile ilgili olarak Koordinatörle görüşülmesi gerekmektedir.

 

CİHAZ VE LABORATUVAR ORTAMININ KULLANILMASI

Madde 5-Cihazlardan ve laboratuvar ortamından yararlanım aşağıdaki kurallar çerçevesinde düzenlenmiştir:

Laboratuvardaki cihazlar (özel cihazlar dışında) araştırmacılar tarafından kullanılacaktır. Bu amaçla araştırmacılara ARLAB personeli tarafından kullanım eğitimi verilecektir.

Özel cihazların kullanımı sadece görevli personel tarafından gerçekleştirilecektir. Bu cihazlarla yapılan analizlerin tüm hazırlık çalışmaları araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun için personele teslim edilecek örnek ve standart ve kontrol materyalleri araştırıcı tarafından kodlanmış olmalı, nitelik ve nicelikleri açıkça belirtilmelidir.

Araştırıcılar kullandıkları cihazın kullanım kılavuzuna uymak ve cihaz çalışma defterinin ilgili bölümlerini doldurup imzalamakla yükümlüdürler.

Araştırmacılar laboratuvar güvenliğine uymalıdırlar.

Laboratuvardaki cihazların yeri değiştirilmemelidir.

Laboratuvar ortamına dökülen kimyasal maddeler/biyolojik örnekler hemen temizlenmelidir.

Projede kullanılan madde, çözelti ve örnekler sadece araştırmacılara ayrılan yerler yerleştirilmelidir.

Çalışma günü bitiminde araştırmada kullanılan tüm malzemeler dolaplara kaldırılmalıdır.

Çalışma bitiminde tüm kirli malzeme gösterilen yere taşınmalı ve yıkanmalıdır.

 

KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6-ARLAB olanaklarından yararlanacak proje sahibi ve kullanıcıların yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır:

Proje bitiminde, proje için alınan her türlü laboratuvar cihaz ve sarf malzemeleri, proje yürütücüsü ve destek sağlayan kuruluşun izni ile, taraflar arasında düzenlenecek bir tutanak ile Koordinatöre teslim edilir. Tüm demirbaş malzemelerin Dekanlık ayniyatına kaydı gereklidir. Ayrıca, ARLAB dışında gerçekleştirilen çalışmalardan arta kalan malzemeler, öncelikle ÖÇM’lerde değerlendirilmek üzere, ARLAB’a tutanakla teslim edilebilir.

Cihazların yanlış veya amaç dışı kullanımından kaynaklanan tüm zararlar araştırıcılar tarafından karşılanır.

Araştırmacılar ARLAB’dan yararlanmayı talep ettiklerinde tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.

 

PROJENİN TAMAMLANMASI VE SONUÇLARIN TESLİM EDİLMESİ

Madde 7-ARLAB olanaklarından yararlanılarak tamamen veya kısmen tamamlanan projeler için aşağıdaki kurallar uygulanır.

ARLAB personeli tarafından gerçekleştirilen analizlerin sonuçları ve/veya dökümü araştırma ekibi üyelerine tutanakla teslim edilir. Tutanakta tek tek sonuçlar değil analiz adı örnek sayısı ve analiz sayısı yer alır.

ARLAB olanakları kullanılarak, tümüyle (veya kısmen) gerçekleştirilen çalışmalardan oluşturulan yayınlarda “Bu araştırma (kısmen) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenme Kaynakları Merkezi Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir” cümlesine yer verilir. Bu, İngilizce metinlerde “This research has been (partially) carried out at Dokuz Eylül University Medical School Learning Resources Center Research Laboratory” olarak kullanılır.

Araştırıcılar ARLAB’da gerçekleştirmiş oldukları çalışmalardan elde ettikleri verilerle yaptıkları yayınlarının bir örneğini ARLAB’a teslim eder veya gönderirler.

 

ARLAB Danışma Kurulu, Yöneticisi, Koordinatörü ve diğer görevlilerin sorumlulukları

Madde 8-ARLAB Yöneticisinin görev ve sorumlulukları

Yönetici, DPT Projesinin amaçları/hedefleri doğrultusunda ve yukarıda sıralanan kurallar çerçevesinde laboratuvarın işlevlerinin, işleyişinin, planlamasının ve sürekli gelişiminin ilgili tüm kurul/kişiler arasında işbirliği içinde verimli ve yararlı şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Yönetici Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasında üç yıl için atanır. Gerektiğinde yeniden atanabilir.

 

Madde 9- ARLAB Danışma Kurulunu görevleri ve sorumlulukları.

ARLAB Danışma Kurulu üyeleri Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve görevlileri arasından atanan on kişiden oluşur. Görev süreleri üç yıldır ve gerektiğinde yeniden atanabilirler.

ARLAB için kurallar oluşturur var olan kuralları gözden geçirir.

ARLAB’ın yukarıda sıralanan koşullarda çalışmasını izler.

Proje oluşturma aşamasında talep olduğu takdirde bilimsel danışma sağlar.

Laboratuvarın gelişim gereksinim ve olanaklarını değerlendirilip ileriye yönelik planlamaları gerçekleştirir.

En az iki ayda bir toplanır ve aldığı kararlar öneri niteliğinde ARLAB Yöneticisine sunulur.

 

Madde 10-ARLAB Koordinatörünün görev ve sorumlulukları.

Tıp Fakültesi yada Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapan öğretim üyeleri/görevlileri, uzmanlar veya doktoralılar arasından Yönetici tarafından önerilen kişi Dekanlıkça onaylandıktan sonra atanır. Görev süresi üç yıldır ve gerektiğinde yeniden atanabilir.

Teknik personel ve Araştırma Görevlilerinin çalışmalarını denetler.

Projelerin öngörülen zamanda gerçekleştirilmesini gözetir.

Laboratuvarın günlük/haftalık çalışma programlarını oluşturur.

Randevu taleplerinin kabulünü ve ileriye yönelik randevular verilmesini düzenler.

Cihazlar için kısa kullanım kılavuzları hazırlanmasını koordine eder.

ARLAB içindeki görev dağılımlarını düzenler.

Cihaz arızalarında teknik birimler ve firmalarla ilişkiler kurar ve izler.

Kullanıcı eğitimi verir veya ilgili firmalar tarafından verilmesini sağlar.

İzinler ve hastalık gibi durumlarda laboratuvar içinde geçici görev düzenlemeleri oluşturur.

Laboratuvarın çalışmalarını kapsayan dönem raporlarını hazırlar.

 

Madde 11- Teknik personelin görevleri ve sorumlulukları.

 

o Laboratuvarda tam gün çalışır.

o Tüm cihazların çalışır halde tutulmasını sağlar.

o Cihazların kullanıcı bakımı ve kalibrasyonundan sorumludur.

o Bazı cihazların (ör. HPLC) kullanımından sorumludur. Bu sorumluluk sadece analiz aşaması ile sınırlıdır.

o Araştırmacı kullanımına açık cihazlar için kullanıcı eğitimi verir ve kullanım sırasında araştırmacıyı destekler.

Cihaz arızalarının çözümlenmesinde Koordinatör ile işbirliği yapar.

Laboratuvarda görevli araştırma görevlileri ile işbirliği yapar.

 

Madde 12- Araştırma görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları.

Görevlendirmeleri süresince ders dışı zamanlarını Anabilim dalı etkinlik ve görevlerini aksatmayacak şekilde ARLAB’da geçirirler.

Görevlendirildikleri projelerin analizlerine de katılırlar.

Geçici olarak sorumlu oldukları cihazların kalibrasyonlarını teknik personel ile birlikte yapar ve kayıt tutarlar.

Koordinatörün verdiği laboratuvarla ilgili diğer işleri yaparlar.

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>