ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ NEDİR?

Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) tıp eğitiminin ilk üç yılı içinde yer alan, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda: (i) bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmelerini, (ii) bilimsel metodolojinin temel ilkelerini öğrenmelerini ve uygulamalarını, (iii) bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitsel etkinliklerdir.

ÖÇM’ler literatür derleme ve araştırma türlerinde açılmaktadır. Literatür derleme türündeki modüller, öğrencilerin seçtikleri konu ile ilişkili derleme, araştırma makalesi, kitap, vb bilgi kaynaklarına ulaşmalarını, bunları okumalarını ve edindikleri bilgileri bilimsel yazım kuralları doğrultusunda hazırladıkları bir derleme yazısı ile sunmalarını hedefleyen modüllerdir. Araştırma türündeki modüller ise literatür derleme türündeki modüllerde öngörülen hedeflerin yanı sıra öğrencilerin seçtikleri konuda gözlemsel ya da deneysel çalışmalar yürütmelerini ve bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yazım kuralları doğrultusunda hazırladıkları bir makale ile sunmalarını hedefleyen modüllerdir.

UYGULAMA ESASLARI

1. Kapsamı: ÖÇM’ler, çekirdek müfredatta ele alınan konular da dahil olmak üzere tıbbi konularda ve tıp dışı konularda açılır. Öğrenciler seçtikleri konuda, modülün hedeflerine bağlı olarak, literatür derlemesi ya da araştırma türünde eğitsel etkinlikler yürütür. Araştırmalar gözlemsel ya da deneysel türde olabilir. Gözlemsel araştırmalarda, öğrencilerin anketler, hasta kayıtları, arşiv materyalleri gibi araçları kullanarak veri toplamaları, bu verileri sınıflandırıp analiz etmeleri ve sonuçları sunmaları hedeflenmektedir. Deneysel araştırmalar ise laboratuvarda, kliniklerde ya da alanda gerçekleştirilen girişimsel araştırmaları tanımlamaktadır.

2. ÖÇM açılması: ÖÇM’ler öğretim üye ve görevlileri tarafından önerilir. Öneriler standart bir form kullanılarak ÖÇM Kuruluna iletilir. Bu formda; modülün adı, kapsamı, süresi, hedefleri, kontenjanı, varsa önkoşulları, hedefleri ve varsa görev alacak diğer öğretim elemanlarının adları bulunur (EK 1). ÖÇM Kurulu söz konusu önerileri hedefleri, süresi ve kontenjanı yönünden değerlendirir ve açılacak modülleri belirler. Kurul açılan her modüle, ilgili anabilim dalını simgeleyen üç harf ve modül numarasını belirleyen dört rakamdan oluşan bir kod verir. Her dönemde açılacak modüller ve kodları önceden ÖÇM Kurulu tarafından ilan edilir.

3. ÖÇM Kurulu: ÖÇM’lerin işleyişi, uygulanması ve eşgüdümünden sorumlu olan; Tıp Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilen bir başkan ve üyelerden oluşan kurulu tanımlar.

4. ÖÇM süresi ve açılma zamanı: Dönemlere göre ÖÇM’lerin açılma zamanı ve süreleri arasında farklılıklar vardır.

a) Dönem I’de ÖÇM’ler bahar yarıyılı süresince, çekirdek müfredata paralel olarak yürütülür. Bu süre içinde ÖÇM’ler için programda haftanın belirli bir gününde dört saatlik bir süre ayrılır.

b) Dönem II ve III’de ÖÇM’ler, güz yarıyılında eğitimin başlaması ile birlikte açılır ve bahar yarıyılının sonuna kadar çekirdek müfredata paralel olarak yürütülür. Bu süre içinde ÖÇM’ler için programda haftanın belirli bir gününde dört saatlik bir süre ayrılır.

c) Eğiticiler dönem II ve III’de açacakları modülleri bir yarıyıl (güz ya da bahar) ya da iki yarıyıl sürecek biçimde açabilir.

4. Modüllere kayıt: Öğrenciler ilan edilen modüller arasından beş tanesini seçerler ve “Özel Çalışma Modüllerine Kayıt Başvuru Formu”na en çok ilgi duydukları modülden başlayarak sıralama yaparlar. Formlar, öngörülen süre içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir. Öğrenciler bu formdaki bilgiler doğrultusunda yerleştirilir. Modüle yerleştirilen öğrencilerin adları ve numaraları listelenerek, ilgili öğretim üyesi/görevlisine imza çizelgesi ile birlikte iletilir.

5. Modüllerin kredi değerleri: Bir modülün kredi değeri söz konusu modülün (i) açıldığı dönem, (ii) süresi ve (iii) türüne bağlı olarak tanımlanan sayısal değerdir (Tablo 1).

a) Dönem I’de tüm modüller iki krediliktir.

b) Dönem II ve III’de tıp dışı konulardaki her tür modül ve tıbbi konularda literatür derleme türündeki bir yarıyıllık modüller iki, iki yarıyıllık modüller dört kredi değerindedir.

c) Dönem II ve III’de tıbbi konularda araştırma türündeki bir yarıyıllık modüller dört, iki yarıyıllık modüller sekiz kredi değerindedir.

arlab resim2002 yazında üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Öğrenme Kaynakları Merkezine bağlı olarak kurulan Araştırma Laboratuarı- ARLAB, açılışından bugüne artan ilgi ile karşılanmıştır.
>>DEVAMI>>