PROJENİN AMACI


Bu proje TUBITAK tarafinan desteklenmektedir

Klasik taşkın frekans analizi, ekstrem taşkın istatistiklerinin zamanla değişmediği (istasyonerlik) prensibine dayanmaktadır. Ancak küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişikliği ve özellikle insan kaynaklı değişimler istasyonerlik prensibinin geçerliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Çevresel değişimler taşkın frekans ve yoğunluğunun değişmesine neden olduğundan, tutarlı kararların verilmesi ve doğru tasarım taşkın değerlerinin elde edilebilmesi çoğu zaman mevcut araştırma koşullarında imkânsız veya oldukça güç olmaktadır. Bu projede, istasyonerliğin esas itibariyle korunduğu veya önemli derecede bozulduğu durumlarda, klasik taşkın frekans tahmini yöntemlerinin doğru tahmin yapabilme kapasitelerinin araştırılması ve özellikle istasyoner olmayan yaklaşıma göre oluşturulan modern yöntemlerin kullanılabilirliği ve etkinliğinin ülkemiz koşulları için de ortaya konulması planlanmaktadır.
 
Projenin başlıca amacı, taşkın frekans tahmini için kullanılan yöntemlerin, değişik iklim ve coğrafi koşullar altında ve farklı düzeylerdeki mevcut verilerin kullanımıyla karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. Önerilen proje kapsamında, mevcut taşkın tahmin yöntemlerinin, çevresel değişimin gelecekteki taşkın büyüklüğü ve taşkın oluşumu gibi taşkın frekans karakteristikleri üzerindeki etkisinin tahmininde yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi için bilimsel bir çerçeve oluşturulacak ve bu kapsamda yöntemler test edilecektir. Proje sonuçlarının, taşkın yönetimi konusunda ilgili tüm özel ve tüzel kişilere bir rehber niteliği taşıyacak şekilde iletilmesi sağlanacak ve bu yolla daha olası tahminlere dayalı doğru kararların alınabilmesi konusunda politika belirleyicilere bir kaynak oluşturulacaktır. Daha genel bir ifadeyle, önerilen proje ile taşkın frekans tahmini teknikleri konusunda Türkiye’de kapsamlı ve bilimsel açıdan güncellenmiş bir bakış açısının oluşturulması hedeflenmektedir.      Tasarım ve Programlama : Yetkin Değirmenci  tarafından yapılmıştır.