Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Atamer Kapsam

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ACİL TIP VE AFET EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            
Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAMER)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam


MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

            
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
b) Merkez: Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAMER)’ni,
c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
f) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

            
MADDE 5 –
(1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Türkiye’de her türlü kaza, yaralanma ve benzeri acil müdahale gerektiren hastalıklar, afet ve olağandışı durumlar konusunda eğitim veren deneyimli kadro yetiştirmek,
b) Her tür kaza, yaralanma, acil tıbbi hastalıklar, afet ve olağandışı durumlarda acil müdahale ve sonrasındaki tıbbi bakım konusunda hekimleri, yardımcı sağlık personelini eğitmek,
c) Her tür kaza, yaralanma, acil tıbbi hastalıklar afet ve olağandışı durumlara yönelik korunma ve ilk yardım konusunda kamuoyunu aydınlatıcı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarında bulunmak,
ç) Bu konularda çalışan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın çalışmalarında bulunmak; etkinlikler düzenlemek, katılmak ve desteklemek.
            
Faaliyet alanları

            
MADDE 6 –
(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yerel, ulusal ve uluslar arası düzeylerde acil tıp, afet ve olağandışı durumlar ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, Merkezde çalışacak ekibi oluşturmak,
b) Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek,
c) Üniversitede acil tıp ve afet konusunda eğitim almak, araştırma ve uygulama yapmak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarını desteklemek,
ç) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine kuruluş amacına uygun konularda danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
d) Öncelikli çalışma alanlarına ilişkin çalışma grupları oluşturmak,
e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
            
Merkezin organları

            
MADDE 7 –
(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Çalışma grupları.
            
Merkez müdürü

            
MADDE 8 –
(1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Merkez müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdür yardımcısının görevi, Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkez müdür yardımcısı vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü atanır.
            
Merkez müdürünün görevleri

            
MADDE 9 –
(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,
c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak, her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin programı hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği sağlamak,
d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
            
Yönetim kurulu

            
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Merkez müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu; üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
            
Yönetim kurulunun görevleri

            
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını, raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Rektörün onayına sunmak,
c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişilerle ilgili Merkez Müdürünün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,
ç) Merkez tarafından yapılacak ve/veya yaptırılacak araştırma ve uygulamalara ilişkin esasları ilgili mevzuata göre tespit etmek,
d) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirilmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.
            
Danışma kurulu

            
MADDE 12 –
(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarıyla önemli çalışmalar yapmış ve birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversite öğretim üyeleri ve/veya konusunda uzman diğer kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on, en çok yirmi üyeden oluşur. Bu Kurula oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. Rektör veya Rektörün görevlendireceği rektör yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ile bir raportör görevlendirirler. Merkez Müdürü, Danışma Kurulu toplantılarına katılır.
            
Danışma kurulunun görevleri

            
MADDE 13 –
(1) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir, kişisel görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Merkez Müdürüne bildirebilirler.
            
Çalışma grupları

            
MADDE 14 –
(1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı çalışmaları yürütmek ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları ve komisyonlar Rektörün bilgisi ve onayı ile oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak, Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Merkez Müdürü, çalışma gruplarının çalışmalarını izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu elemanları yeniden görevlendirilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            
Personel ihtiyacı

            
MADDE 15 –
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
            
Yürürlük

            
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            
Yürütme

            
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.