Anasayfa DAUM Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kuruluş

Madde1- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM)” 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM)’ nin kuruluş, işleyiş ve görevlerini düzenler.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte kullanılan terimlerden;

 • a)      “Üniversite”, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni,
 • b)      “Merkez”, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezini(DAUM),
 • c)      “Rektör”, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
 • d)      “Yönetim Kurulu”, Merkez Yönetim Kurulunu,
 • e)      “Müdür”, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) müdürünü

ifade eder.

Amaç

Madde 4- Merkezin amacı aşağıdaki konuları kapsar:

 • a)      Deprem tehlikesinin belirlemesinde temel olacak şekilde, deprem aktivitesinin sürekli izlenmesi,
 • b)      Merkeze bağlı deprem istasyon şebekesinin işletilmesi, kaydedilen deprem verilerinin biriktirilip derlenmesi, analiz edilmesi
 • c)      Aktif kırık hatları ve özelliklerinin belirlenerek büyük ve küçük ölçekli haritaların hazırlanması,
 • d)      Deprem tehlikesinin kent ölçeklerinde mikrobölgelendirilmesi için deprem tehlikesini belirleyen unsurların potansiyel seviyeleri ile ilgili bilgilerin belirlenmesi ve yapılaşmaya uygun yerleşim alanlarının saptanması,
 • e)      Elde edilen bilgilerin değerlendirilerek depreme dayanıklı yapı üretimine yönelik çalışmaların yapılması,
 • f)        Deprem doğasının ve bölgedeki davranışın incelenerek, erken uyarı (depremi önceden belirleme-tahmin) çalışmalarının sürdürülmesi (radon, argon gazı ölçümleri, sismik aktivitedeki değişimler, manyetik ve manyetotellürik alandaki değişimler, yeraltı  suyundaki fiziksel ve kimyasal değişimler, yeraltı su seviyesindeki ve ısısındaki değişimler, elektrik ve potansiyel alanlardaki değişimler, yerkabuğundaki yatay ve düşey yöndeki değişimler, vd.),
 • g)      Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardımı sağlayacak bir kurtarma ekibinin yetiştirilmesi, halkın eğitilmesi, deprem sonrası organizasyonun kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması,
 • h)      Deprem konusunda geniş tabanlı mühendislik dallarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapılması, proje yürütülmesi, yönetilmesi,
 • i)        Yürürlükte olan deprem yönetmeliği ile ilgili standartların güncelleştirilmesi çalışmalarında bulunması.

Çalışma Alanları

Madde 5- Merkez yukarıdaki amaçlar çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar:

 • a)      Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan veya dolaylı olarak ilgili sektöre yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,
 • b)      Eğitim, araştırma, etüd ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,
 • c)      Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,
 • d)      Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak,
 • e)      Eğitim, araştırma, etüd, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü alımlarda bulunmak,
 • f)        Merkezin kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,
 • g)      Üniversitede deprem konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,
 • h)      Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

Merkezin Organları

Madde 6- Merkezin organları şunlardır;

 • a)      Yönetim Kurulu
 • b)      Danışma Kurulu
 • c)      Merkez Müdürü

Yönetim Kurulu

Madde 7- Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan üniversitemiz öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından seçilen,  en az biri Jeofizik, biri Jeoloji ve biri de İnşaat Mühendisliği’nden olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin süresi üç yıl olup, yönetim kurulunun süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri, Rektör tarafından seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8- Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 • a)    Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak ve Rektörün bilgilerine sunmak,
 • b)   Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak,
 • c)   Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar vermektir.

Yönetim Kurulunun Toplantı Zaman ve Usulü

Madde 9- Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı belirler.

Danışma Kurulu

Madde 10- Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, merkeze yararlı olabileceği düşünülen kişilerden olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu’na seçilen üye sayısı içinde, Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

Madde 11- Rektör, Danışma Kurulu’nun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir raportör seçerler. Merkez Müdürü Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

 Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 12- Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak, merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturulabilir.

Merkez Müdürü

Madde 13- Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdür, merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görev yapan üniversite öğretim üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcısını vekil olarak bırakır, müdür yardımcısı yönetim kuruluna katılır ve oy verebilir. Müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün Görevleri

Madde 14- Müdürün Görevleri;

 • a)      Merkezi temsil etmek,
 • b)      Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde merkezi yönetmek,
 • c)      Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
 • d)      Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,
 • e)      Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunmak.

İta Amiri

Madde 15- Her türlü mali hususta İta Amiri Rektör’dür. Rektör İta Amirliği yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde16- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 
DAUM 'dan Haberler

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 11 - 12 Kasım 2017 Tarihinde Ankara'da Düzenlenecek olan "Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendirilmesi Kılavuzu Çalıştayı"nda sunum yapacaktır. Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Yazıya Tıklayın...

 • ATAG 21 Çalıştayı En İyi Poster Sunum Ödülü DAUM'a. 27.10.2017 Tarihinde İkbal Thermal Otel'de Toplanan Bilim Kurulu Kararıdır. Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Yazıya Tıklayın...

 • Deprem Uzmanlarından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den "İstanbul ve İzmir" İçin Deprem Uyarısı... 27.10.2017 (Linke Tıklayın)
 • İzmir Diri Fay Haritası ve Deprem Master Planı Revizyon Projesi Sunumu...(Linke Tıklayın)

 • 4. UDMSK Eskişehir 2017 Bodrum-Kos Depremi ve Tsunami Paneli... 12.10.2017 (Linke Tıklayın)

 • Muş'un Sıcak Su Haritası Çıkarılacak... 10.08.2017 (Video İçin Linke Tıklayın)

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Fayları Kazacak... 27.07.2017 (Video İçin Linke Tıklayın)

 • DAUM ile İlgili Tüm Haber Linklerine Yazıya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz...

 • Kritik 7.2 Uyarısı... 22.06.2017 (Linke Tıklayın)

 • Manisa'da Deprem Konuşuldu... 22.06.2017 (Linke Tıklayın)

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 22 Haziran 2017 Tarihinde Saat: 14.00'de "Manisa Depremleri Riskler ve Önlemler Konferansı"na Konuşmacı Olarak Katılacaktır. Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Yazıya Tıklayın...

 • İzmir Diken Üstünde... Deprem Tehdidine Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR'den Bilimsel Çözüm...(Linke Tıklayın)

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR'den Ege Deprem Raporu... 14.06.2017 (Linke Tıklayın)

 • İzmir Fayları İçin Kritik Uyarı. 13.06.2017 (Linke Tıklayın)

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR'den Ege Depremi Yorumu... 13.06.2017 (Linke Tıklayın)

 • Depremden 15 gün önce yapılan uyarı dikkat çekti! Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sözbilir, net bilgilerle uyarmıştı. 12.06.2017 (Linke Tıklayın)

 • Ege Denizi'ndeki Deprem DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Sözbilir:"En az 30 kilometrelik bir fayın kırılmasıyla oluşmuş bir deprem" 12.06.2017 (Linke Tıklayın)

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 07 Haziran 2017 Saat: 14.00'de Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu'nda Düzenlenecek Olan "İzmir ve Manisa İllerinin Depremselliği" Konulu Seminere Konuşmacı Olarak Katılacaktır.

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 23 Mayıs 2017 Tarihinde "Salihli'nin Depremselliği - Zemin Problemleri İyileştirmelerinin Önemi" Konulu Panele Konuşmacı Olarak Katılacaktır. Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Yazıya Tıklayın...

 • Çanakkale-Ayvacık Deprem Bölgesinin 'Röntgeni' Çekildi... 10.03.2017 (Linke Tıklayın)

 • ÇANAKKALE - AYVACIK DEPREM RAPORU... 08.03.2017

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 21 Şubat 2017 Saat:15.45'te TRT Kent Radyo (Frekans 99.1) 'Serbest Kürsü' Programının Konuğu Olacaktır.

 • Yeni Geliştirilen Cihazla Deprem Verileri Önceden Tahmin Edilebilecek... Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR... 06.02.2017 (Linke Tıklayın)

 • İzmir Depreme ve Afet Sonrasına Hazır mı? Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR Cevaplıyor... 06.02.2017 (Linke Tıklayın)

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 09 Aralık 2016 Saat:16.00'da TRT Kent Radyo (Frekans 99.1) 'Serbest Kürsü' Programının Konuğu Olacaktır.

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 07 Kasım 2016 Saat:16.00'da TRT Kent Radyo (Frekans 99.1) 'Serbest Kürsü' Programının Konuğu Olacaktır.

 • 26-28 Ekim 2016 Tarihlerinde Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR "Türkiye'nin Jeotermal Sistemleri (jeoloji ve tektonik açıdan irdeleme)" Konulu Kurs Verecektir. (Daha Fazla Bilgi İçin Linke Tıklayın)

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 19 Ağustos 2016 Tarihinde "Varto Depreminin 50. Yılı Anısına" Düzenlenecek Olan Konferansa Konuşmacı Olarak Katılacaktır. Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Tıklayın...

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 11 Mayıs 2016 Tarihinde, Celal Bayar Üniversitesinde, Manisa İli Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Çevresel Etkileri Sempozyumu'nda, "Manisa İlinin Jeolojik Yapısı İle Jeotermal Enerji Potansiyeli Arasındaki İlişki" konulu sunum yapacaktır. Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Tıklayın...

 • DAUM - Diri Fay Araştırma Grubu (DİFAG) elemanlarından Araş.Gör.Dr. Ökmen SÜMER 'Geodinamica Acta' dergisinde yayınlanan "Evidence for the reactivation of a pre-existing zone of weakness and its contributions to the evolution of the Küçük Menderes Graben: a study on the Ephesus Fault, Western Anatolia, Turkey" başlıklı makalesi ile Genel Jeoloji Anabilim dalında TMMOB-JMO 2015 yılı Altın Çekiç Araştırma/Makale ödülünü kazanmıştır. DİFAG elemanımızı kutlar başarılarının devamını dileriz. (Haberin devamı için lütfen yazıya tıklayınız.)

 • Balıkesir II. Kent Sempozyumunda Konuşan Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR: "Kentsel Dönüşümde Önce Düşmanınızı Tanıyın..." - 21.11.2015

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 19 Ocak 2016 Tarihinde 16.00 - 17.00 Saatleri Arasında TRT Kent Radyosu'nun 'Serbest Kürsü' Adlı Programının Konuğu Olacaktır. Frekans: 99.1

 • 2015-2016 Öğretim Yılı Jeofizik Mühendisliği Bölüm Seminerleri Kapsamında, Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR "İzmir-Manisa-Balıkesir İllerini Etkilemiş Tarihsel Depremlerin Sismik Kaynakları" Başlıklı Sunumunu Bugün -16.12.2015- Saat: 14:00'da Jeofizik Bölüm Seminer Salonu'nda yapacaktır.

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR'den "Diri Faylarda Paleosismoloji Çalışmaları" Kursu... Bilgi için yazıya tıklayın...

 • Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR 20 Kasım 2015 saat 09.30'da Balıkesir 2. Kent Sempozyumu'nda "Balıkesir İlinin Depremselliği" Adlı Açılış Konuşmasını Yapacaktır.

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 14-16.10.2015 tarihlerinde DEÜ - DESEM de gerçekleştirilen 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji konferansında "İZMİR KENTİ İÇİNDEN GEÇEN DİRİ FAYLARDA FAY SAKINIM BANDI/YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİ KUŞAĞI OLUŞTURMA KRİTERLERİ" ve "İZMİR-MANİSA-BALIKESİR İLLERİNİ ETKİLEMİŞ TARİHSEL DERPEMLERİN SİSMİK KAYNAKLARI" adlı 2 bildiri sunmuştur. "İzmir'in Deprem Tehlikesi" Paneline panelist olarak katılmıştır.

 • İzmir Depreme Hazır mı? Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR Cevaplıyor... 17.08.2015 (Linke Tıklayın)
 • Haberin Devamı İçin Tıklayın...

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 21.07.2015 Salı Günü Saat:09.00'da Kanal 35'te Yayınlanmakta Olan 'Günaydın Ege' Programının Konuğu Olacaktır.

 • DAUM Bünyesinde Çalışan Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Livane Ezgi AHİ " Yerel Deprem İstasyon Ağı Kullanılarak İzmir ve Çevresinin Sismolojik Değerlendirmesi" Adlı Teziyle Bitirme Projesi Poster Sunumunda 1. (Birinci) Olmuştur. (04.06.2015)

 • DAUM Bünyesinde Çalışan Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Gizem BABAYİĞİT "İzmir Fayının Jeolojisi ve Deprem Üretme Potansiyeli" Adlı Teziyle Bitirme Projesi Poster Sunumunda 1. (Birinci) Olmuştur. (10.06.2015)

 • Prof.Dr.Hasan SÖZBİLİR 18/05/2015 Tarihinde 'Batı Anadolu ve Deprem' Konulu Bir Sunum Yapmıştır.

 • Prof.Dr.Hasan SÖZBİLİR 06-07/05/2015 Tarihinde 'İzmir İlinin Jeolojisi ve Kabuk Yapısının Jeotermal Kaynak Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi' Konulu Bir Sunum Yapmıştır.

 • Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR 17 Mart 2015 Saat:10.30'da TRT Kent Radyo (Frekans 99.1) 'İzmir'in Renkleri' Programının Konuğu Olacaktır.

 • İzmir'in Büyük Mühendislik Yapıları 26.02.2015

 • Ege'ye özel deprem raporu hazırlandı.

 • Prof.Dr.Hasan SÖZBİLİR: Ege için 7,2'lik deprem uyarısı

 • Ege Bölgesi İçin Korkutan Deprem Raporu