PROJELER


Hakkımızda

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (31 Mayıs 2018)

 

Anabilim Dalımız 1981 yılında, Prof. Dr. Sevin Özdeniz (Ergin) tarafından kurulmuş, 1982 yılında Prof. Dr. H. Gazanfer Aksakoğlu’nun da katılımıyla  kurumsallaşma yolunda ilerlemeye başlamıştır. İlk anabilim dalı başkanımız Prof. Dr. Sevin Özdeniz (Ergin) olmuştur. Daha sonra Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Prof. Dr. Gül Ergör, Prof. Dr. Belgin Ünal ve Prof.Dr.O.Alp Ergör bu görevi üstlenmişlerdir.

Narlıdere Eğitim ve Araştırma Bölgesi protokolünün imzalanmasıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlarını güçlendiren anabilim dalı yalnızca uzmanlık eğitiminde değil mezuniyet öncesi tıp eğitiminde de toplum tabanlı ve topluma dayalı bir eğitim süreci yürütmüştür.  Yirmi yıldan uzun bir süre Bölge Başkanlığı aracılığı ile yarımadanın sağlığı konusunda söz sahibi olan anabilim dalı bölgedeki sağlık göstergelerinin yükselmesinde önemli ve etkin bir rol üstlenmiştir. Bölge başkanı olarak bu sürece emek veren öğretim üyelerimiz, sırasıyla Prof.Dr.Sevin Özdeniz (Ergin), Prof.Dr.H.Gazanfer Aksakoğlu ve  Prof.Dr.Bülent Kılıç’tır.  Prof.Dr.Reyhan Uçku, Prof.Dr.Belgin Ünal ve Prof.Dr.Türkan Günay da bölge yönetiminde emek veren öğretim üyelerimizdir.

Kurulduğu günden bu yana akademik birikimi, iş gücü niteliği ve niceliği açısından ülkemizde, alanının önde gelen kurumlardan biri olan anabilim dalımız tıp fakültemizin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitiminde de etkin biçimde yer almıştır. Araştırma ve hizmet açısından zengin deneyime sahip bir kurum olan anabilim dalımız, bugün 8 öğretim üyesi, 16 tıpta uzmanlık öğrencisi, 7 yan dal uzmanlık öğrencisi, 23 yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve çalışanlarıyla toplam 54 kişilik bir büyük bir bölüm haline gelmiştir.

Anabilim dalımız farklı alanlarda yetkinleşmiş bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Kurumsal olarak güçlü olduğumuz başlıklar arasında epidemiyoloji, sağlık yönetimi ve sağlık politikaları, iş sağlığı, yaşlı sağlığı, ana ve çocuk sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, sağlık eğitimi, tütün kontrolü, sağlıkta eşitsizlikler ve sağlığın sosyal belirleyicileri sayılabilir.

Eğitim Programları:

Sekiz kişilik öğretim üyesi kadrosuyla halk sağlığı ve iş sağlığı alanında doktora, halk sağlığı alanında yüksek lisans programı yürüten anabilim dalının eğitim etkinlikleri Epidemiyoloji Bilim Dalı tarafından yürütülen “Epidemiyoloji Yan Dal Uzmanlık Programı” ile İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı tarafından yürütülen “İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Programının” katılımıyla daha da güçlenmiş ve zenginleşmiştir.  Anabilim dalımız, bu eğitim programlarıyla, kuruluşundan bu yana halk sağlığı alanında, farklı mesleklerden yüz elli dolayında insan gücü kazandırmıştır.

Kurslar:

ULUSAL düzeyde 14 yıldan bu yana sürdürülen “Halk Sağlığında Temel Konular” (HASAT) başlıklı 2 haftalık kursa her yıl farklı anabilim dallarından 30 dolayında uzmanlık öğrencisi katılmaktadır.  Ülkenin halk sağlığı topluluğu tarafından benimsenerek güçlü biçimde desteklenen HASAT, anabilim dalının birikimini farklı kurumlardan gelen genç halk sağlıkçılarla paylaşmasına olanak sağlamasının ve dil birliğine katkı yapmasının yanı sıra sağlam bir iletişim ağı oluşması için de etkili bir araç işlevi görmektedir.

Anabilim dalının bir diğer uzun erimli kursu iş hijyeni alanında ülkede bir ilk olan OSH-EASTNET SCHOOL Kurslarıdır.  Bir Avrupa birliği projesi olan OSH-EASTNET ürünü olarak kurulan OSH-EASTNET SCHOOL kapsamında, Prof.Dr.Yücel Demiral önderliğinde, 8 yıldan bu yana, İtalyan İş Hijyenistleri Birliği AIDII (Italian Association of Industrial Hygienists) ile işbirliği içinde, akredite “iş hiyeni” kursları düzenlenmektedir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen bu kurslara alanda işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışan çok sayıda kişi katılmaktadır.

Yukarıda sıralanan 2 düzenli kursun yanı sıra anabilim dalı öğretim üyelerimiz epidemiyoloji, nitel araştırma yöntemleri, risk değerlendirme gibi başlıklar altında mezuniyet sonrası kurslar da yürütmektedirler.

Anabilim dalımızda, intörn doktor eğitim sürecinde 2 aylık rotasyon kapsamında Toplum Yönelimli sağlık Yönetimi (TOYS) kurusu da kesintisiz olarak yürütülmektedir.

Alan çalışmaları / hizmet:

Anabilim dalı uzun yıllar Narlıdere Eğitim Araştırma Bölge Başkanlığı sürecini yürüterek alanda önemli bir birikim elde etmiştir.  Ulusal düzeyde aile hekimliği sistemine geçilmesinden sonra Bölge Başkanlığı Protokolü iptal olmuştur.  Anabilim dalı bu dönemden sonra Hastane içinde kurulan Çalışan Sağlığı Birimi ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje sonunda oluşturulan ve Balçova Belediyesi ile işbirliği içinde, Prof.Dr.Türkan Günay’ın koordinatörlüğünde yürütülen Sigara Bırakma Polikliniği üzerinden alan çalışmalarını sürdürmektedir. Tütün mücadelesi ile ilgili çalışmalar uzun bir süredir farklı kurumlarla işbirliği içinde işyerleri düzeyinde de sürdürülmektedir.  Son dönemlerde üniversite düzeyinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER) üzerinden eklemlenen anabilim dalı bu alanda deneyimini pekiştirmektedir. Kamu hastanelerindeki ilk uygulama örneği olan “çalışan sağlığı birimi” 2000 yılında Prof.Dr.Alp Ergör’ün koordinatörlüğünde yürütülen bir projenin sonunda kurulmuş, yönetsel  çalkantılardan etkilenerek bir dönem kapansa da günümüzde Halk Sağlığı Anabilim Dalı uzmanlık eğitimi ve İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitiminin içinde önemli bir yapısal bileşen olarak varlığını sürdürmektedir. 

Araştırma ve projeler:

Ülkenin ilk toplum tabanlı kohort çalışması olan ve Prof.Dr.Gül Ergör koordinatörlüğünde yürütülen Balçova’nın Kalbi (Balçova’s Heart Project - BAK) oluşturup yürüten anabilim dalı, bunun dışında pek çok ulusal ve uluslararası projenin yürütücüsü ya da üyesi olarak görev üstlenmiştir. Son on yıl içinde yürütülen ya da içinde yer alınan önemli uluslararası projeler arasında EU tarafından finanse edilen, Suriye, Tunus, Filistin, İrlanda, İngiltere ve Türkiye’nin yer aldığı, Prof.Dr.Belgin Ünal tarafından yürütülen MEDCHAMPS Project (Mediterranean studies of cardiovascular disease and Hyperglycemia); Suriye, Tunus, Filistin, Ürdün, Lübnan, İngiltere, İrlanda ve Türkiye’nin yer aldığı, yine Prof.Dr.Belgin Ünal’ın koordinatörlüğünde yürütülen RESCAP-MED Project (Research strengthening capacity in the Mediterranean region); İtalya, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye’nin yer aldığı, Prof.Dr.Yücel Demiral’ın koordinatörlüğünde yürütülen OSH-EASTNET Project (Occupational Health and Safety Networking in Eastern Europe) sayılabilir.

Ulusal ve uluslararası ağlar / işbirliği - eşgüdüm:

Güçlü bir uluslararası ağı ve bağlantıları olan anabilim dalımız ülkemizdeki “The Association of Schools of Public Health in the European Region” (ASPHER) üyesi 3 kurumdan biridir. Uzun yıllardan bu yana, Prof.Dr.Bülent Kılıç koordinatörlüğünde International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) ile işbirliği içinde mezuniyet öncesi ve sonrası öğrenci değişim programları yürütmektedir.  Bölüm bunların yanı sıra ERASMUS ve Fulbright kapsamında öğretim üyesi değişim programlarında da yer almaktadır.

Anabilim dalımız Almanya ve Türkiye, TÜBİTAK tarafından 2014 yılının “Sciene Bridging Nation” sloganı altında “Ortak Bilim Yılı” kabul edilmesinden sonra, DEPARK ve IBG işbirliği ile Greifswald University ve DEÜ işbirliği arama toplantılarının düzenleyicisi olarak görev almıştır.  Bu toplantıların odak noktası Dokuz Eylül Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği, Balçovanın Kalbi (BAK) Projesi ve Greifswald University tarafından yürütülen “Study of Pomerania” (SHIP) Projesi olmuştur. Bu toplantının satellit etkinlikleri ve arama konferansları sürmektedir.

Ulusal düzeyde sempozyum, kongre ve çalıştaylar düzenleme deneyimi olan anabilim dalı öğretim üyelerimiz dokuz yıldan bu yana sürdürülen Egeli Halk Sağlıkçılar Toplantılarının kurucu üyeleri olmanın yanı sıra Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği’nin HASUDER Okulu’nun aktif eğitici kadrosunda yer almaktadırlar.

Anabilim dalımız, büyüyen bir aile olarak,

- Toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesi,

- Sağlığı bozan etmenlerin açığa çıkarılması, bu etmenlerle mücadele yöntemlerinin saptanması, yürütülmesi,

- Toplum sağlığı için gerekli sağlık politikalarının oluşturulması ve bu ilkelerin uygulanması için emek vermeyi sürdürecektir.

 

Prof.Dr. Bülent Kılıç

Dokuz Eylül Üniversitesi

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İnciraltı 35340 İzmir, Türkiye
Telefon: 0 232 412 4001 / Faks: 0 232 412 4023 / E-Posta: halksagligi@deu.edu.tr