Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Erasmus
Hukuk Fakültesi Dergisi
DEHAMER
Etkinlikler
Öğrenci Toplulukları
Kurgusal Duruşma
 

Anasayfa > Eğitim & Öğretim > Hukuk Fakültesi Dergisi

 


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 13    Sayı : 1   2011

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

İşsizlik Sigortası Edim Koşulları...........................................................................1

Doç. Dr. Coşkun SARAÇ

 

The Challenge of Regulating Greenhouse Gas Emissions from
International Shipping and the Complicated Principle of “Common
but Differentiated Responsibilities”...................................................................27

Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR

 

Divan’ın İkilemi: Temel Haklar ve Temel Özgürlükler Arasında Denge?..........51

Dr. A. Aslı BİLGİN

 

Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin “Ayıba” Karşı Korunması.......95

Dr. Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR

 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa Göre Hâkim ve Savcıların
Disiplin Soruşturmaları
...................................................................................127

Cengiz Topel ÇİFTÇİOĞLU

 

 

&

 

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 13    Number : 1    2011

 

C O N T E N T S

 

Eligibility Requirements to Qualify for Unemployment Benefits.........................1

Associate Professor Coşkun SARAÇ

 

The Challenge of Regulating Greenhouse Gas Emissions from
International Shipping and the Complicated Principle of “Common
but Differentiated Responsibilities”..................................................................27

Assistant Professor Dr.  Derya AYDIN OKUR

 

The Dilemma of the Court of Justice of the European Union:
The Protection of Fundamental Rights or Fundamental Freedoms?................51

Dr. A. Aslı BİLGİN

 

Protection of Consumers Against Defects in EU Electricity Market.................95

Dr. Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR

 

Disciplinary Investigation of Judges and Prosecutors Pursuant to the
Act on Judges and Prosecutors No. 2802
.......................................................127

Cengiz Topel ÇİFTÇİOĞLU