Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Erasmus Programı
Hukuk Fakültesi Dergisi
DEHAMER
Etkinlikler
Öğrenci Toplulukları

Anasayfa > Eğitim & Öğretim > Lisans > Mevzuat

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Hukuk Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavların tabi olacağı esasları belirlemektir.

Bu Uygulama Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere uygulanır.

Akademik Takvim ve Öğretim Yılı

Madde 2- Fakültenin akademik takvimi, Fakültenin önerisi göz önüne alınarak Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılının ilk haftası içinde Rektör’ün konuşması ile başlayan açılış törenine öğretim üyeleri akademik kıyafetleri ile katılır.

Her öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Fakülte gerektiğinde Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu açabilir.

Her yarıyıl Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yıl içi sınavlarını kapsar. Yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersler ve sınavlar Cumartesi günleri de yapılabilir.

Bir yarıyılın süresi ilgili Fakülte Kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Senato Kararı ile uzatılabilir.

Eğitim ve Öğretim Türleri

Madde 3- Fakültede Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği ilkeler, Senato ve Fakülte Kurul Kararları çerçevesinde dersler ve uygulamalar şeklinde örgün ve sadece derslerden oluşan ikinci öğretim yapılır.

Fakülteye Kayıt Şartları ve Gerekli Belgeler

Madde 4- Fakülteye kaydolabilmek için, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak, öğrenim görecek adayların Öğrenci Seçme Sınavı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonucunda Merkezi Yerleştirme Sistemi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt hakkını kazanmış olmaları gereklidir.

Yükseköğretim kurumları arasındaki yatay ve dikey geçişler ile ilgili hükümler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sınava tabi tutulmaksızın kayıtları yapılabilecek yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin olarak belirlenen ilke ve esaslar saklıdır.

Fakülteye kaydolma hakkını kazanan adayların kayıtları, Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında yapılır.

Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen ve Üniversite veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen diğer belgelerle kayıt bürosuna başvurmaları gereklidir.

Aday öğrencilerin, kayıtlarının yapılabilmesi için, Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekir.

Belgeleri noksan olan adayların kayıtları yapılamaz. Hukuki yönden öğrencilik durumu kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun  49 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

Yatay-Dikey Geçişler

Madde 5-

a) Yatay Geçişler;

Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılır. Bir sonraki öğretim yılı başında her sınıf için yatay geçişi yapılabilecek öğrenci sayıları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosu'nun onayına sunulur.

b) Dikey Geçişler;

“Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının Hukuk Fakültesine kayıtları yapılır. İntibak sınıfı olarak kabul edilen 1. sınıfa dikey geçiş yoluyla kaydolan öğrenci, kaydedildiği yılın öğretim planında belirtilen 1. sınıf derslerinin üçünden başarısız veya devamsız olduğu takdirde dikey geçiş yönetmeliği hükümleri uyarınca başarısız sayılarak kaydı silinir. Dikey geçiş yapan öğrencilere ortak zorunlu dersler dışında hiçbir dersten muafiyet tanınmaz.

Özel Öğrenciler

Madde 6- Fakültedeki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversite öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde açılan dersleri izlemelerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Bu öğrenciler yazıldığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine bu durumlarını gösterir bir belge verilir ve özel öğrenciler, o yarıyıl için belirlenecek katkı payını öderler.

Genel Görünüş ve Giyiniş

Madde 7- Öğrencilerin genel görünüş ve giyimleri ilgili kanun, yönetmelik ve yasal mevzuatlarda belirtilen kurallara uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ile Üniversitenin yönerge ve uygulama esaslarının ilgili hükümleri uygulanır.

Kayıt Yenileme

Madde 8- Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği ve bu konudaki mevzuata uygun olarak, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri her öğretim yılının akademik takviminde belirtilir.

Bu şartları yerine getirmeyen veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen bir öğrenci o yarıyılda öğrenimine devam edemez.

Kayıt Silme

Madde 9- Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin bu konuyla ilgili hükümlerinde ve bu Uygulama Esaslarında belirtilen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir öğrencinin kaydı silinir.

Haftalık Öğrenim Süresi

Madde 10- Haftalık ders ve uygulama saatlerinin toplamının alt sınırı 20 (yirmi), üst sınırı ise 28 (yirmisekiz) dir. Bu sınırın tespitinde; Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi (veya Güzel Sanatlar) dersleri hesaba katılmaz.

Eğitim-Öğretim Programları

Madde 11- Dersler bir ya da iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Öğrencilerinin öğrenimleri sırasında alacakları dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak ilgili Bölüm Başkanlarının ve Akademik Kurulun önerileri üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Üniversite Senatosu tarafından onaylanan eğitim-öğretim programlarında teorik konular, uygulamalı çalışmalar halinde gösterilir.

Bu Uygulama Esasları hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile fakülte gerekli hallerde, bazı dersleri haftalık ders programları içinde programlamak yerine sürekli olarak verilen teorik dersler, ders kurulları, uygulamalar ve stajlar şeklinde düzenleyebilirler.

Her yıl açılacak olan seçimlik derslerden bir, iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencileri bir ders seçeceklerdir.

Mesleki Yabancı Dil dersi dışındaki seçimlik dersler her sınıfın ikinci yarıyılında okutulur. Ve bu derslerin ara sınavları zorunlu derslerin ikinci vize sınavları ile birlikte, final ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen final ve bütünleme sınavları ile birlikte yapılır.

Öğrenciler kaydolmak istedikleri seçimlik dersleri, birinci sınıfta kayıt sırasında kayıt formuna, diğer sınıflarda ise kayıt yenileme sırasında kayıt yenileme formunda ilgili yerlere yazarak bildirmek zorundadırlar.

Alınabilecek seçimlik derslerde öğrencilerin dengeli dağılımını sağlamak amacı ile Dekanlık gerekli tedbirleri alır.

Seçimlik dersler, öğrenci tarafından bu madde hükümlerine göre belirlendikten sonra, o yıl içinde değiştirilemez.

Dersler, Uygulamalar

Madde 12- Hukuk Fakültesinde eğitim, programda yer alan dersler ve uygulamalar şeklinde yapılır. Dersler, programda belirtilen saatlerde, öğretim üyesinin dersi yürütmesi, uygulamalı çalışmalar ve benzeri şekillerde gerçekleştirilir. Öğretim üyesi, bu derslerde öğrencinin yeterli teorik bilgiyi almasına ve dersin niteliğine uygun şekilde uygulama yeteneğini kazanmasına dikkate eder.

Dördüncü sınıfta, programda yer alan dersler ve bu derslerle birlikte yürütülen uygulama çalışmaları yanında, Hukuk Uygulamaları dersi olarak öğrencilerin seminer ve dosya hazırlaması şeklinde çalışma yapması gerekir. Dördüncü sınıfta Hukuk Uygulamaları, tek ve bağımsız bir ders olarak kabul edilir. Seminer ve dosya hazırlama esasına dayanan Hukuk Uygulamalarında, öğrencinin bilimsel araştırma yapma, yazma ve sunma yeteneği ile somut bir dava veya takip dosyası üzerinde yazılı ve sözlü uygulama yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır.

Dördüncü sınıfın birinci döneminde gerçekleştirilecek seminer çalışmalarında, öğrencilerin belirli bir konuyu bilimsel ölçüler çerçevesinde araştırarak, değerlendirip, hazırlayarak tartışabilmesi amaçlanır. Seminerler, öğrencinin seminer çalışmasını yazılı olarak hazırlaması ve bunu sözlü olarak sunması esasına dayanır. Seminerlerin hangi kapsamda, nasıl hazırlanacağı ve ilgili öğretim üyeleri Fakülte Kurulunca belirlenir.

Dördüncü sınıfın ikinci döneminde gerçekleştirilecek dosya hazırlamada ise, öğrencilerin, bilgilerini belirli bir dava veya takip dosyası üzerinde, yargılama kuralları da dikkate alınarak uygulamaları somutlaştırabilmeleri amaçlanır. Öğrencilerin dosyaları hazırlamasından sonra, bunları yargılama hukuku kurallarına göre sunması gerekir. Dosyaların hangi kapsamda, nasıl hazırlanacağı ve ilgili öğretim üyeleri Fakülte Kurulunca belirlenir.

Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi

Madde 13- Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar,  Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse veya sınava giremezler. Her ne şekilde olursa olsun bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin devam yönünden derse girdiği saatler veya sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav hakkından yararlanamazlar. Rapor süresi bitmeden derslere veya sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Öğrenime ara verme iznine ilişkin hükümler saklıdır.

Öğrenim Süresi

Madde 14- Hukuk Fakültesi için öğrenim süresi 4 (dört) yıldır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4111 sayılı Kanun ile değişik 44 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca normal öğrenim süresine 3 (üç) yıl (6 yarıyıl) ek süre tanınır.

Normal öğrenim sürelerine ilgili ek süreler eklenmek sureti ile belirlenen azami öğrenim süreleri sonunda, takip ettiği eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden hiç almadığı veya alamadığı ders sayısı beşten fazla olmamak kaydı ile, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları her ders için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda hiç almadığı veya başarısız olduğu toplam ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için iki öğretim yılı, ek sınavları almadan toplam beş derse indiren öğrencilere iki yıl ek süre tanınır.

  Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim-öğretim programının en çok üç tanesi dışında diğer bütün derslerini başarılı olarak tamamlayan bir öğrenci, herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, sorumlu olduğu bu derslerin yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilir. Bu durumda olan bir öğrenci sorumlu olduğu derslerin sınavlarına takip ettiği öğretim planına göre o derslerin açıldıkları dönemlerde ve diğer öğrencilerle birlikte girmek zorundadır. Ancak, takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için ilgili yılsonu veya bütünleme sınavlarının bitim tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün sonra olacak şekilde tek ders sınavı açılabilir. Sorumlu olduğu bu dersleri en az bir kez almış ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olan bir öğrenciden, bu fıkra uyarınca sınavına gireceği derslere yeniden devam etmesi istenmez. Ancak, bu derslerin yılsonu sınavı yapılmayan dersler olması halinde öğrenci o derslere yeniden kaydolmak ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasındaki şartları tümü ile yeniden yerine getirmek zorundadır.

Sınırsız sınav hakkı kullananlardan, açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkını kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Önlisans diploması verilmesine ve meslek yüksekokullarına geçişe ilişkin hükümler saklıdır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Sınavların Yapılışı

Madde 15-

a) Sınavlar ve Değerlendirme

Dersler için her yarıyıl içinde bir ara sınav ve eğitim yılı sonunda yılsonu ve yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Her dersin sınavları ayrı ayrı yapılır ve değerlendirilir.

Dördüncü sınıfta, dersler dışında ayrıca Hukuk Uygulamaları dersi kapsamında, birinci dönem seminer çalışması notu, ikinci dönemde dosya hazırlama notu verilir. Hukuk Uygulamaları dersinin notu, bu iki notun ortalamasından oluşur. Bu ders için ayrıca ara sınav, yılsonu sınavı ve bütünleme yapılmaz.

c) Sınavların Yapılması

Her bir sınıfın programda yer alan derslerinin ara sınavları bakımından günde en fazla iki; yılsonu ve bütünleme sınavları bakımından en fazla bir sınav yapılacak şekilde sınav programı hazırlanır. Öğrenciler her yarıyıl içinde yapılan o sınıfla ilgili ara sınavlara, seminer ve dosya çalışmalarına ve diğer çalışmalara katılmak zorundadır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sınavlara ve çalışmalara katılmayan öğrenci sınav veya çalışmadan sıfır (FF) notu almış sayılır. Öğretim elemanları, Hukuk Uygulamaları dışındaki diğer sorumlu oldukları derslerde, uygun gördükleri takdirde ara sınavlara ek olarak araştırma ödevi, bilgi yoklama sınavı (quiz) vb. değerlendirme çalışmaları yapabilirler. Ancak bunun için öğretim elemanının bu konuda dönem başında öğrencilere duyuru yapmış olması gerekir. Ara sınav dışında yapılacak bu ek değerlendirme çalışmasına katılan öğrencilere verilen notlar, öğretim üyesi tarafından arasınav notuna eklenebilir; böyle bir ekleme yapılması durumunda sınav kağıdı üzerinde bu değerlendirme ayrıca gösterilir, ancak ara sınav notu olarak tek not ilan edilir.  

Arasınavları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında; yarıyıl sonu veya yılsonu ve bütünleme sınavları ise Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tarihler arasında her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde (yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı ve sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı-sözlü ve uygulamalı) yapılacağı belirtilmek sureti ile Dekanlıkça düzenlenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınav programları uyarınca yapılır. Ara sınav programı her yılda o yılın başladığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde; yarıyılsonu veya yılsonu ve bütünleme sınav programı ise sınavların başlangıcından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu onayı olmaksızın ara, yarıyılsonu veya yılsonu ve bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılamaz.

Derslerle ilgili arasınavlar, yılsonu ve bütünleme sınavları o dersi veren öğretim elemanı tarafından, bulunmaması halinde ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenen öğretim üyesinin sorumluluğunda yapılır.

Sınavlarda soruların ağırlık yüzde oranları, sınavın süresi, kitap ve diğer kaynakların kullanılıp kullanılmayacağı öğrencilere sınavdan önce duyurulur.

Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan liste ve tutanak sınav sonunda Fakülte Dekanlığı’na veya onun belirleyeceği birime verilir.

Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde sınav görevlileri öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler. Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav görevlileri kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkanı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptirler.

Sınav Düzenini Bozucu Hareketler

Madde 16- Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıliçi veya yıliçi proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci o sınav yada çalışmadan sıfır not almış sayılır.

Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır.

Sınav ve Yıliçi Çalışma Sonuçlarının Duyurulması

Madde 17- Bir sınavın veya yıliçi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yıliçi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmiş olmaları gereken tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içinde olmak kaydı ile, en geç o yarıyılda derslerin kesildiği gün öğrencilere duyurulur. Sınav sonuçları ancak Fakülte Dekanlığınca açıklanabilir.

Bir dersin ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumları, sınav evrakı ile birlikte not çizelgeleri halinde en geç o sınav gününü izleyen 20 (yirmi) gün içinde Fakülte Dekanlığına teslim edilir.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 18- Bir sınavın veya yıliçi çalışmasının sonucuna, ilanı tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Fakülte Dekanlığına verilen bir dilekçe ile yapılır. Fakülte Dekanlığı tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanın da görüşü alındıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

Yılsonu Sınavına Girebilme Şartları

Madde 19- Öğrencinin bir dersin yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için aşağıdaki şartları birlikte yerine getirmesi gerekir;

a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri/elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70 (yüzde yetmiş)'ine katılmış olması,

b) Uygulamalar, seminer ve dosya çalışmaları ile benzeri yıliçi çalışmalarının en az % 80 (yüzde seksen)'ine katılmış olması,

c) O derse ilişkin staj, ev ödevi ve benzeri yıliçi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması,

Teorik derslere, uygulamalara ve PDÖ oturumlarına katılma oranları her yıl için eğitim-öğretim programlarında gösterilen ilgili toplam yıl saat miktarları esas alınarak belirlenir.

Aldığı bir dersin yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için gereken şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci o dersi tekrarlamak zorundadır.

Derste Başarısızlık

Madde 20- Hukuk Uygulamaları (seminer ve dosya hazırlama) dışındaki derslerden başarısız olan öğrenci, devam şartını sağladığı bir dersten başarısız olmuşsa, dersi tekrarlayacağı yıl için o dersin teorik kısmına ve öğretim üyesi/elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalarına devam etmeyebilir. Ancak, bu öğrenci o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına, ödev ve diğer yıl içi çalışmalarına katılmak zorundadır. bu fıkra hükümleri Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerine uygulanmaz.

Yılsonu sınavı yapılmayan uygulama ağırlıklı derslerden ve Hukuk Uygulamaları  dersinden başarısız olan öğrenciler, bu dersleri yeniden almak, devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

Kabul Edilebilir Bir Mazeret Nedeni ile Sınava Girememe

Madde 21- Çerçeve Yönetmelikte ve bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile modül sonu sınavına veya ara sınava girememiş olan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği ile bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile bir dersin yılsonu veya bütünleme sınavına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumda olan öğrencilerin mazeretleri nedeni ile giremedikleri yılsonu veya bütünleme sınav hakları saklı tutulur. Yılsonu veya bütünleme sınav hakları saklı tutulan öğrenci, saklı tutulan yılsonu veya bütünleme sınav haklarını, bir sonraki öğretim yılı yılsonu veya bütünleme sınavlarında kullanabileceğinden, Uygulama Esaslarının 22. maddesi uyarınca üst sınıf veya sınıflardan ders alamaması halinde Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla aynı mazereti ile o yıla ait öğrenim hakları saklı tutulabilir. Bu öğrenciler saklı tutulan sınav haklarını sınavına giremedikleri derslerin sınavlarının açıldığı ilk sınav döneminde kullanmak zorunda olup, başaramadıkları derslere bağlı dersleri alamazlar. Ancak, ülkemizi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları final ve bütünleme sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Kabul edilen bir mazereti nedeniyle yarıyılsonu veya yılsonu veya bütünleme sınav hakkı saklı tutulan öğrencilerin bu dersleri sınıf not ortalaması (SNO) ve genel not ortalaması (GNO) hesabında dikkate alınmaz.

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın bir modül sonu, ara, yılsonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sınavda sıfır not almış sayılır.

Sınıf Geçme

Madde 22-

a) Hukuk Fakültesinde “sınıf geçme” sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.

Öğrenci her bir dersten ayrı ayrı başarılı olmak; başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorundadır. Birinci sınıfta, derslerin üçünden, diğer sınıflarda ise dördünden başarısız olan öğrenci üst sınıftan ders alamaz. Üst sınıftan ders alabilme sınırının belirlenmesinde, ortak zorunlu dersler ile seçimlik dersler dikkate alınmaz.

Yukarıdaki şartları sağlamak ve haftalık azami ders saatine ilişkin sınırlandırmalara uymak kaydıyla, birinci ve ikinci sınıftan toplam üç dersten başarısız olan ikinci sınıf öğrencisi üçüncü sınıftan; ikinci ve üçüncü sınıftan toplam üç dersten başarısız olan üçüncü sınıf öğrencisi ise dördüncü sınıftan ders alabilir. Ancak birinci sınıftan başarısız dersi bulunan üçüncü sınıf öğrencisinin dördüncü sınıftan ders alması mümkün değildir.

b) Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan dersler, bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Artan zamanda eğitim-öğretim ve haftalık ders programlarına uygun olarak, öğrencinin derslere devam etme zorunluluğunu aksatmayacak şekilde hangi dersleri alabileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu gibi hallerde, öğrencinin tekrarlamak zorunda olduğu derslerin çokluğu ve/veya haftalık ders programlarında yeni alacağı derslerin tekrarlayacağı dersler ile çakışması nedenleri ile yazılacağı yıl programındaki derslerin bir kısmını veya tümünü alamaması, o öğrenci için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinde belirtilen sürelerin işlemesini engellemez.

Haftalık azami ders saatine ilişkin sınırlandırmalara uymak kaydı ile ikinci sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıftan, üçüncü sınıf öğrencilerinin de dördüncü sınıftan ders alabilmeleri için “a” bendindeki şartları sağlamaları yeterlidir. Ancak birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıftan ders alabilmeleri için, bu maddenin “a” bendi ile 5. maddenin “b” bendinde öngörülen gerekleri yerine getirmeleri zorunludur.

Sınıf not ortalaması (SNO), ortalaması istenen sınıfa ait öğretim planında belirtilen derslerin başarı notlarının derslerin kredisi ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o sınıftaki derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar öğretim programı çerçevesinde yer alan tüm derslerin, başarı notlarının, derslerin kredisi ile çarpılıp, toplanarak elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır. Genel not ortalaması (GNO) ve sınıf not ortalaması (SNO) hesabında yalnız kayıtlanılan dersler esas alınır; tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu ve kredi saati dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Ders Notları ve Başarı Durumu

Madde 23- Hukuk Fakültesinde mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yılsonu başarı notunun en az 60 (altmış) olması zorunludur.

Hukuk Uygulamaları dersi dışında, diğer derslerden öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için, o dersin yılsonu veya bütünleme sınavında tam not 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) not almış olması ve 24 üncü maddenin (b) bendi uyarınca hesaplanan başarı notunun da tam not 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir. Hukuk Uygulamaları dersinde ise öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, bu derslere ilişkin not ortalamasının (birinci dönem seminer, ikinci dönem dosya hazırlama sonucu aldığı notların ortalamasının) en az 60 (altmış) olması gerekir.

Öğrencinin mutlak değerlendirme sistemine göre almış olduğu başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Puan

Başarı Derecesi

85-100

AA

70-84

BB

60-69

CC

50-59

DD

49-00

FF

Ayrıca; Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya katılmayan notlar ve D (Devamsız) notları geçici notlar olup, bunlardan;

a) (D) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görülür.

b) (B) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) (Y) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) (M) notu, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde, onaylı ders içerikleri ve kredi saatlerini belirten transkriptle başvuran ğrencinin, daha önce öğrenim gördükleri üniversiteden almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için Fakülte Dekanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

Başarı Notu ve Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi

Madde 24- Hukuk Uygulamaları dersi ile bu ders dışındaki diğer derslerin notlarının hesaplanması ayrı ayrı ve aşağıdaki şekilde yapılır. Tüm notlar 100 üzerinden verilir ve not hesaplamasının her aşamasında, 0.5 ve üstü kesirler en yakın üst tamsayıya, 0.5 altındaki kesirler ise, en yakın alt tamsayıya çevrilir.

a) Dördüncü sınıfta Hukuk Uygulamaları dersinin başarı notu, birinci dönemdeki seminer notu ile ikinci dönemdeki dosya hazırlama notunun ortalamasından oluşur.

b) Hukuk Uygulamaları dışındaki diğer derslerin not hesaplamasında, öğrencinin başarı notu, dönem içi arasınav ortalamasına karşılık gelen katkı puanıyla yılsonu veya bütünleme sınav notunun toplanması ile elde edilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 (elli) almış olması ve başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Dönem içi ara sınav ortalamasının 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) olması durumunda, öğrenci yılsonu sınavından muaf tutulur. Muaf olan öğrenciler, yılsonu sınavına girmezler.

Aşağıda belirtilen katkı puanları, muafiyet notuna, muafiyet söz konusu değilse, yılsonu veya bütünleme sınav notuna eklenir (ya da çıkartılır) ve bu şekilde hesaplanan not, başarı notu olarak değerlendirilir.

Ara Sınav Not Ortalaması

Katkı Puanı

100-95

15

94-90

14

89-85

13

84-80

12

79-75

11

74-70

10

69-65

8

64-60

6

59-55

4

54-50

2

49-40

0

39-35

- 2

34-30

- 3

29-25

- 4

24-20

- 5

19-10

- 6

9-0

- 8

Katkı puanı ile elde edilecek değer 100 (yüz)’ü aşamaz. ( “-" olan katkı puanı final veya bütünleme notundan indirilir.)

c) Bir dersin yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından yılın son haftası içerisinde Fakülte Dekanlığına verilir ve ilan edilir. Bu öğrenciler bu dersten sıfır (FF) almış sayılırlar.

d) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca sorumlu olduğu tek dersin sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının a, b, ve c bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci o derste sağladığı yıliçi notuna bakılmaksızın sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) almış olması halinde o dersi başarmış sayılır.

e) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde arasınavları yapılmaz. Başarı durumlarının değerlendirilmesi, bu Uygulama Esaslarının 19 uncu maddesinde belirtilen şartları yerine getirmiş olmaları kaydı ile, öğrencilerin bu derslerde yapılan toplu faaliyetlere fiilen katılma, derslere karşı gösterdikleri ilgi ve sorumlu öğretim elemanlarının vermiş olduğu ödev ve gerekli gördüğü diğer çalışmalarda göster-dikleri başarı düzeyleri göz önüne alınarak, yarıyıl sonunda (B) veya (Y) şeklinde değerlendirilir. Devam şartlarını yerine getirmiş fakat yılsonu sınavı yerine geçen bu değerlendirme sonucunda durumları (Y) olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.   

Ağırlıklı Ortalama ve Diploma Derecesi

Madde 25-

"Ağırlıklı Ortalama" her derste belirlenen başarı notunun dersin kredisi ile çarpımlarının toplanmasıyla elde edilen sayının, derslerin kredisi toplamına bölünmesi sureti ile hesaplanır. Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinden alınan notlar ile 23 üncü maddede ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Bir yıl süren bir dersin "kredisi" o ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.

Öğrencinin diploma derecesi en yakın tam sayıya çevrilmiş ağırlıklı ortalama değerlerine göre aşağıdaki şekilde belirlenir.

Ağırlıklı Ortalama

Derece

85-100

AA

70-84

BB

60-69

CC

Genel not ortalaması 85 ve daha yukarı olan ve disiplin cezası almamış öğrenciler “onur” listesine geçerek mezun olurlar. Bu öğrencilere “onur” listesine geçtiklerini belirten bir belge verilir.

Öğrencilerin diploma dereceleri, notlara ait öğrenci bürosunda saklanan orijinal belgelerden yararlanılarak belirlenir.

Fakülteye yatay geçiş veya ÖSS yoluyla kayıtlanan öğrencilerin geldikleri kurumda aldıkları notlar fakültelerinin intibak komisyonlarının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu uygulama esaslarında belirtilen değerlere dönüştürülerek diploma derecesinin belirlenmesinde değerlendirilir.

Diploma

Madde 26- Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından verilecek ünvanlar bu kurulun kararlarında belirtilir.

Fakülte tarafından verilecek diplomalar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde düzenlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere bir "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

Diploma ancak bir defa verilebilir. Diplomanın kaybı halinde diploma yerine geçmek üzere, diploma üzerindeki bilgileri taşıyan, diplomanın kaybından dolayı verildiğini belirten, fotoğraflı bir belge düzenlenir.

Diploma veya "Geçici Mezuniyet Belgesi"nin verilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.

Not Durumu

Madde 27- Öğrenciye isteği üzerine, öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri, o derslerdeki başarı notlarını ve ağırlıklı not ortalamasını gösteren bir "Not Durumu Belgesi " verilir.

Önlisans Diploması

Madde 28- Lisans düzeyinde öğrenim gören bir öğrenci, ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile, öğrenimini tamamlayamaz ise, o öğrenciye “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince "Önlisans Diploması" verilir.

Öğrenime Ara Verme İzni ve Raporlu Öğrenciler

Madde 29- Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği, bu Uygulama Esasları ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretin varlığını kanıtlaması kaydı ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir.

Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyıl başlangıcından takip eden yarıyılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

Bu hükümler uyarınca öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre o öğrenci için bu Uygulama Esaslarının 14 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir.

Süre ekleme nedeninin ve eklenecek sürenin Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilmesi şarttır.

Haklı ve Geçerli Mazeret Halleri

Madde 30- Fakülte Yönetim Kurulunun takdirine bağlı ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olmak kaydı ile öğrenciye mazeret sınavları açılmasına ve öğrenime ara verme izni verilmesine esas olabilecek mazeret halleri Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen mazeret halleridir. Bu mazeret halleri dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin verdiği yetkiyle Fakülte Yönetim Kurulu diğer mazeret hallerini kabule değer görebilir.

Bir disiplin uygulaması olarak, bir önlem niteliğinde de olsa, Üniversiteden uzaklaştırılmış olmak mazeret sayılmaz.

Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç 5 (beş) iş gün içinde fakülte dekanlığına sunması gerekir. Aksi halde bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.

Sınav Evrakının Saklanma Süresi

Madde 31- Sınav kağıtları, ödevler, projeler ve staj raporları gibi evrak Fakülte Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile Fakülte Dekanlığı tarafından saklanır ve bu sürelerin sonunda normal usuller uyarınca imha edilebilir.

Mali Yükümlülükler

Madde 32- Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mali yükümlülükleri ile Üniversite tarafından belirlenen diğer mali yükümlülüklerini, Bakanlar Kurul Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesi içinde yerine getirmek zorundadır.

Bir öğretim yılının güz yarıyılı başında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen önceki öğretim yılına ait cari hizmet maliyetinin öğrenci katkısı miktarlarının tamamını ve o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari hizmet maliyetinin öğrenci katkısı miktarlarının birinci taksitlerini ödememiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.

Bir öğretim yılının güz yarıyılı başında kaydı yapılmış veya yenilenmiş olan öğrencilerden o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari hizmet maliyetinin öğrenci katkısı miktarlarının kalan taksitlerini süreleri içinde ödememiş olanların o öğretim yılı bahar yarıyılı başında kayıtları yenilenmez.

Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş olanlardan her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.

Öğrenimlerini tamamlamış fakat mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmemiş olan öğrencilere diploma veya "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilmez.

Bu Uygulama Esaslarında Yer Almayan Hususlar

Madde 33- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğine ve bu Uygulama Esasları hükümlerine aykırı olmamak şartı ile uygulanan eğitim-öğretim programlarının özelliklerinin gerektirdiği diğer esaslar, niteliklerine göre ilgili kurullar tarafından karara bağlanır, bilgi ve gereği için Rektörlüğe sunulur.

Öğrencilerin Genel Yükümlülükleri-Tebligat

Madde 34- Öğrenciler bütün öğrenim süreleri boyunca fakültedeki ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmek; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermek; öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak fakülte yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne göre yapılmış olan bir duyuruyu görmediklerini ileri süremezler.

Öğrencilere tebligat ve duyurular Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinde belirtilen usul, esas ve sürelere uygun yapılır. Bu çerçevede yapılan tebligat ve duyuruları öğrenciler bilmediklerini ya da haberdar olmadıklarını ileri süremezler.

Anlaşmalı Yurtdışı Üniversiteleri ile Öğrenci Değişimi

Madde 35- Dokuz Eylül Üniversitesi ile yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci mübadelesi çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notunun nasıl yansıtılacağı, Fakülte Yönetim Kurulu  tarafından kararlaştırılır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Uygulama Esasları

Madde 36- 27.08.1998 tarih ve 23446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği” ve değişiklikleri ile bu yönetmeliğe dayanarak hazırlanan Fakülteye ait Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-

Değişen 22/a maddesinin ikinci bendi, 2010-2011 öğretim yılından itibaren yeni kaydolan ve kayıt yenileyen bütün öğrencilerimize uygulanacaktır. Ancak, aktif eğitim uygulamalarına tâbi olup, modüllere ve PDÖ uygulamalarına dahil edilmeyen derslerden başarısız olan öğrenciler, herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmadan üst sınıftan ders alabileceklerdir.

Yürürlük

Madde 37- Bu Uygulama Esasları, yapılan değişikliklerle birlikte 2010-2011 öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.Bu Uygulama Esasları, yapılan değişikliklerle birlikte 2008-2009 öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38- Bu Uygulama Esasları hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı yürütür.