• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

 

Proje Yöneticisi Proje Konusu
Prof.Dr.Ünsal Gemici Ildırı, Halkapınar ve Gerence (Çeşme-İzmir) Karstik Kaynakları Yer altı Suyu Dolaşımının Hidrojeokimyasal ve Çevresel İzotop Teknikleriyle Saptanması ve Akiferlerin Kirlenebilirlik Haritalarının oluşturulması
Prof.Dr.Ünsal Gemici Seferihisar ve Balçova Jeotermal Alanlarında Akiferlerin Kirlenmesi ve Kirlenebilirliklerinin Modellenmesi
Yard.Doç.Dr.İsmail İşintek Sandıklı-Homa Akdağ (Afyon-Denizli) Mesozoyik Karbonat Kayalarının İçeriği ve Biyostratigrafisi
Prof.Dr.Gültekin Tarcan Salihli (Manisa) Jeotermal Alanlarının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal İncelenmesi
Prof.Dr.Funda Akgün Batı Anadoludaki Neojen Çökellerinin Yaprak ve Palinofloraya Dayalı Paleoortam, Paleovejatasyon ve Paleoiklimin kurulması
Prof.Dr.Funda Akgün Balıkesir Gönen Havzasının Palinostratigrafisi ve Paleocoğrafik Özellikleri (KB Anadolu) Coexistence Approach Analizine Dayalı Paleoiklimsel Bulgular
Doç.Dr.Talip Güngör Akhisar (Manisa) Bölgesinde Menderes Metamorfikleri, Likya Napları ve İzmir-Ankara Zonu Melanj Kayalarının Yapısal Analizi
Prof.Dr.Mümtaz Çolak Sındırgı (Balıkesir) Bölgesi Fos,l ve Güncel Hidrotermal Alterasyon Zonlarının Karşılaştırılması.
Prof.Dr.Uğur İnci Söke-Kuşadası Arasında Pleyistosen (1.8 Milyon-10 Bin Yıl Arası) Denizli Varlığının Araştırılması.
Prof.Dr.Uğur İnci Söke (Aydın) Havzasının Jeolojik Evrimi be Batı Anadolu Genişleme Tektoniğindeki Rolü
Yard.Doç.Dr.Nuran Sönmez Menderes Masifi (Ödemiş-Alaşehir) Orejenik Altın Yataklarının A) orojenik altın yataklarının araştırılması, altın içeren arsenopiritli kuvars damarlarının yapısal özelllikleri, izotop jeokimyası, sıvı kapanımları.
Yard.Doç.Dr.Nejat Kun Mermer Ocak İşletmeciliğinde Yer altı Planlaması
Yard.Doç.Dr.İbrahim Gündoğan Sarayköy (Denizli) Bilgesindeki Jipsli Evaporitik Kayaçların Mineralojisi ve Petrografisi
Ögr.Gör.Dr.Mete Çetinkaplan Batı Anadoluda Yer Alan Kikladik Mavişist Biriminin P-T-t Evrimi
Prof.Dr.Osman Candan Menderes Masifindeki Metagabroların Jeolojisi ve Jeokronolojisi
Prof.Dr.Osman Candan Menderes Masifinin Pan Afrikan Temelinde Gözlenen Migmatizasyonun Jeolojisi ve Jeokronolojisi
Prof.Dr.Osman Candan Bitlis Masifindeki (Bitlis Güneyi-Kesendere) Eklojitlerin PTT Evrimi
Yard.Doç.Dr.Cüneyt Akal Denizli Bölgesi Alkalen Volkanizmasının Pertojenezi ve Jeokronolojisi; Batı Anadolu'nun Magmatik ve Neotektonik Evrimi İçindeki Önemleri
Yard.Doç.Dr.Cüneyt Akal Bodrum Yarımadasındaki Yüksek Potasyumlu Volkanizmanın Mineralojisi ve Petrojenezi
Yard.Doç.Dr.Cüneyt Akal Yamanlar Volkanitlerinin (Karşıyaka-İzmir) Petrojenezi ve Batı Anadolu'nun Magmatik Evrimi İçindeki Önemi
Yard.Doç.Dr.Cüneyt Akal Kestanbol (Ezine-Çanakkale) Magmatik Topluluğuna Ait Magma Karışımı ve Manto Metamorfizmasına İlişkin Zirkon U-Bp, Oksijen ve Hafnium İzotop Verileri
Prof.Dr.Osman Candan Altyapı Projesi (Mineraloji laboratuvarı için polarizan mikroskop alımı)
Prof.Dr.M.Yalçın Koca Çağlayan Baraj Yeri (Akhisar-Manisa) ve Göl Alanındaki Heylanların Statik ve Dinamik Koşullar Altında Şev Stabilitesinin İncelenmesi
Prof.Dr.Hülya İnaner Maden yataklarının Jeoistatiksel Değerlendirilmesinin Muğla-Yatağan Bayır Kömür Yatağında Uygulanması
Doç.Dr.Tolga Oyman Küçükdere (Havran) Altın Yatağının Mineralojisi, Jeokimyası ve Kökeni
Doç.Dr.Tolga Oyman Küre Volkajenik Masif Sülfit yatağının (kastamonu, Kuzey Türkiye) Jenezi
Prof.Dr.Sacit Özer Bornova Filiş Zonu'nun Matriksinin Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi, Batı Anadolu.
Prof.Dr.Cahit Helvacı Uşak-Eşme Banaz Havzasının Volkano Tektonik Evrimi: Stratigrafik, sedimentolojik ve Jeokimyasal Açıdan Bir Yaklaşım
Prof.Dr.Cahit Helvacı Batı Anadolu Geç Senozoyik Volkanik Kayalarının Tekno-Magmatik Evrimi:İzotop Jeokimyası Açısından Bir Yaklaşım (Örnek Çalışma: Gördes ve Demirci Havzaları)
Prof.Dr.Cahit Helvacı Soma Havzası ve Çevrasindeki Neojen Volkanizmasının Jeolojisi ve Jeokimyası
Prof.Dr.Cahit Helvacı Bor Minerallerinin Fluoressent Yöntemiyle Çalışması
Prof.Dr.Cahit Helvacı Tunçbilek Havzasının (Kütahya) Volkano-Sedimanter Stratigrafisi ve Volkanik Kayaçların Jeokimyasal İncelemesi ve Radyometrik Yaşlandırması
Prof.Dr.Burhan Erdoğan Karaburun Yarımadası Paleozoyik-Mesozoyik Kırıntılı Kayalarının Stratigrafisi ve Karbonat İstiflerle İlişkisi
Yard.Doç.Dr.Erhan Akay Menderes masifi'nin Kuzey Kenarı Boyu8nca Gözlenen Miyosen Granitlerinin İzotop Jeokimyası (Sr-Nd-O-Pb) Jeokronolojisi
Prof.Dr.Burhan Erdoğan Bir Hidrojeoloji Havza Koruma ve Beslenme Alanlarının CBS Tabanlı Kimyasal ve Çevresel İzotop Teknikleri İle Belirlenmesi Cumaovası Örneği
Prof.Dr.Necdet Türk Yaya Yollarında Kullanılan Doğal Ve Yapay Parke Ve Bordür Taşlarının Kullanıldığı Alanlarda, Özelleklerının Degradasyonunun Ve Kırılma Mekanızmalarının Araştırılması
 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011