• Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

 

Proje Yöneticisi Proje No Proje Konusu
Prof.Dr.Ünsal Gemici 107Y345 Kıyı Bölgelerindeki Jeotermal Akışkan Sistemlerinin Termohalin Modellemesi: Seferihisar-Balçova Örneği
Prof.Dr.Tahir Emre 106Y056 Küçük Menderes Grabeni Orta Kesminin Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği
Prof.Dr.Tahir Emre 110Y065 Büyük Menderes Grabeninin Kuzey Kenarı Orta Kesminin Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği
Yard.Doç.Dr.İbrahim Gündoğan 106Y153 Sandıklı (Afyon) Çevresinin Neojen Volkanizmayla İlişkisi Hidrotermal Alterasyon ve Cevherleşmelerin Mineralojisi ve Jenetik İlişkisi
Prof.Dr.Gültekin Tarcan 109Y315 Büyük Menderes Grabenindeki Jeotermal Alanlarda Kabuklaşma Problemleri Üzerine Hidrojeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal İncelemeler.
Prof.Dr.Gültekin Tarcan 106Y160 Alaşehir Çevresinin Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Açıdan İncelenmesi
Prof.Dr.Osman Candan 110Y057 Uludere Tektonik Penceresinde (Kahramanmaraş) Yer Alan Berit Metaofiyolitleri ve Malatya Metamorfiklerinin Tektonometamorfik Evrimleri
Prof.Dr.Funda Akgün 104Y297 Ören Havzası ve Çevresinin (Gökova Körfezi Kuzeyi) Biyostratigrafisi ve Batı Anadolu'nun Oluşumundaki Yeri
Ögr.Gör.Dr.Mete Çetinkaplan 107Y107 Alanya Masifinin Petrolojisi, Jeokronolojisi ve Tekno-Metamorfik Evrimi
Prof.Dr.Necdet Türk 107Y052 Karaburun Yarımadası (İzmir) Kireçtaşlarının Doğal Yapıtaşı ve Agrega Olma Potansiyelinin Araştırılması
Prof.Dr.Uğur İnci 111Y177 Söke-Milet Havzasının Jeolojik Evrimi: Havza Sınır Faylarının Kuvaterner Dolgu Üzerindeki Etkilerinin Sedimentolojik ve Yapısal İncelenmesi
Prof.Dr.Hasan Sözbilir 109Y044 Transfer Zonlarının Jeolojik Evrimi ve Bu Zonların Batı Anadoludaki K-G Genişleme Tektoniğine Katkısı
Prof.Dr.İsmet Özgenç 105Y07 Hasançelebi (Konukdere-Hekimhan-Malatya) ve Buzlukdağ (Bayındır-Kırşehir) Çevresi Alkalin Kayaçlar ve Karbonattitlerle ilgili Skarn Oluşumu
Doç.Dr.A.Bahadır YAVUZ 107Y030 Göktepe Müğla mermerlerinin Jeolojisi, Malzeme Özellikleri ve Antik Roma Dmneminde Kullanım Alanlarının Belirlenmesi.
Doç.Dr.A.Bahadır YAVUZ 107Y347 Batı Anadolu Beyaz ve Renkli Antik Mermerleri
Prof.Dr.Sacit Özer 106Y144 Kampaniyen-Mastrihtiyen İstiflerinin Rudist-Foraminifer Biyostratigrafisi, Fasiyes Analizi ve Paleobiyocoğrafik Özellikleri, Ponditler Kuzey
Prof.Dr.Sacit Özer 109Y121 Istranca Masifi, İznik Metamorfikleri, Tavşanlı Zonu, Menderes Masifi ve Örtü kayalarının Üst Mesozoyik-Alt Tersiyer Stratigrafisi
Yard.Doç.Dr.Cüneyt Akal 107Y144 Afyon Zonundaki (Simav Kuzeyi) Devoniyen Granitlerinin ve Çevre Kayalarının Jeolojisi, Jeokimyası ve Jeokronolojisi
Prof.Dr.Mümtaz Çolak 109Y171 Hisaralan (Sındırgı) ve Çevresindeki Volkaniklerde Gözlenen Hidrotermal Alterasyonun Kökeni
Prof.Dr.Hülya İnaner 110Y153 Çayırhan Kömürlerinde Doğal Zeolit-Maseral İlişkilerinin İncelenmesi, Üst Miyosen Yaşlı Betpazarı Havzası, Ankara
Doç.Dr.Tolga Oyman 104Y216 Tertiary Late magmatic Processes Leading to Formation of B-Minerals in Ore Deposits of Western Anatolia
Araş.Gör.Dr.Bilal Sarı 109Y035 Malatya Havzası Kampaniyen-Mastrihtiyen İstiflerinin Planktonik Foraminifer ve Nannoplankton Biyostratigrafisi (Doğu-Anadolu)
Araş.Gör.Dr.Bilal Sarı 109Y182 Bornova Filiş Zonu'nun Matriksinin Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi, Batı Anadolu.
Araş.Gör.Dr.Yalçın Ersoy 107Y128 Batı Anadolu Eosen-Oligosen Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri, Petrolojisi ve Jeodinamiği
Dr.Yeşim Yücel Öztürk 112Y224 Kuzeybatı Anadolu Tersiyer yaşlı granitoyidlerin  Petrojenezi Üzerine Jeokimyasal ve Duraylı İzotopik Sınırlamalar ve Dünya’daki Diğer Skarn Granitoidleri ile Karşılaştırılması
 

Güncel Haberler

2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #3

 2016-2017 Öğretim Yılı Harita Alma Kamp Stajı Duyuru #2

 2016-2017 Yaz okulu sınav programı ilan edilmiştir.

01.12.2016 tarihli Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

Tek ders sınav programı

2016-2017 Öğretim yılı tek ders sınavı hakkında

2016-2017 Bahar yarıyılında "Bitirme Projesi" alan tüm öğrencilerin dikkatine !

2016-2017 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Programı yenilenmiştir.

2016-2017 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı (23.12.2016 - 16.45'de güncellenmiştir.)

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler için Mazeret Sınavı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyurusu

2016-17 Güz dönemi sosyal-teknik seçmeli ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Tasarım-I dersi öğrenci grupları belirlenmiştir.

2016-2017 Güz dönemi Fizik-I laboratuvar ders saatleri hakkında

SEG 2016 "Student Mentoring Forum"

Fizik-I alan öğrencilerin dikkatine! Duyuru-1 ve Duyuru-2

Tek ders sınav programı

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Son Duyuru

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" duyuru 6

2015-2016 Yaz Dönemi Sınav Programı

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenci ulaşım kartları hakkında

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" Duyuru 5

2015-2016 Öğretim yılı "Harita Alma Kamp Stajı" yapacak öğrencilere duyurulur!

Yüksek lisans öğrenci adaylarının dikkatine !

Fizik II Lab. Sınavı Sonuçları (ÖÖ-1.Şb, ÖÖ-2.Şb, ÖÖ-3.Şb, İÖ-1.Şb, İÖ-1.Şb)

Mezuniyet törenine katılım koşulları

Fizik II Laboratuvar sınavı hakkında !!!

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programı güncellenmiştir.

2015-2016 Bahar Dönemi Ders Programı ilan edilmiştir.

2015-2016 Güz Yarıyılı Sınav programı ilan edilmiştir.

"Onay sayfası örneği" staj başvuru işlemlerine eklenmiştir.

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

2014-2015 Bahar Dönemine ait sınav programı eklenmiştir.

Ders ücretleri hakkında önemli duyuru !

Tüm Öğrencilerin Dikkatine !

Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 yılı Laboratuvar Analiz Ücretleri

Teknik geziler için sigorta işlemleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Rapor Yazım Kuralları 2011