Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 1. Serpil ÇALIŞKAN, Berrin YÜKSEL, “ Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesinde Zihin Dili Programlama’nın (NLP) Eğitim Modeli Olarak Uygulanabilirliği”, International Emotional Intelligence and Communication Symposium, May 7-9 2007,Volume 2, İzmir-Turkey, sf. 880-894.

2.  Berrin YÜKSEL, Serpil Çalışkan, Hayal CEYLAN. “The Determination of the Factors

 Affecting the Personal Esteem of Working Women”, International Conference on Social Sciences, 21-24 August 2008, İzmir, TURKEY.

 

   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 1. Berrin YÜKSEL, “ Müşteri değeri ve Farklılaşma Başarısı”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 4 Eylül 2007, sf. 161-184.

 

 1. Nihat AYDENİZ, Berrin YÜKSEL, “Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlü Değer Yaratma: Finansal Performansa Etki Boyutu”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com, C.6, S.20,  Bahar 2007, sf. 95-111.

 

 1. Üste, R., B. Yüksel., S. Çalışkan., “ 2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Pazarlama Tekniklerinin Kullanımı ve İzmir İli Örneği”, Süleyman Demirel üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 213-232 (2007).

 

 1. Berrin YÜKSEL, Mehmet DEMİRTAŞ, “ İşletmelerde Müşteri Tatmini: Antalya ve Yöresi Konaklama İşletmelerinde Müşteri Tatmini Sağlama Yönlü Çabaların Araştırılması”, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, S. 5, 1999, sf. 423-439.

 

       5. Berrin YÜKSEL, “İşletme-Müşteri İlişkilerini Kişisel Boyuta İndirgemede Kitlesel       

           Kişiselleştirme (Mass Customization) Stratejisinin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi,

          Sosyal Bilimler Dergisi, S.3, 1999, sf. 207-224.

 

 1. Berrin YÜKSEL, “Kalite Kavramına Müşteri Yönlü Yaklaşım: Pazarlamanın Kalite Hareketindeki Rolünün İncelenmesi”, Verimlilik Dergisi, 1998/2, sf. 73-100.

 

 1. Berrin YÜKSEL, “Hizmet Pazarlamasında İlişki  Değişimi ve Değişimin Etkinliğini Artırmada İlişki Pazarlamasının Rolü”, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, S. 3, 1997, sf. 437-462.

 

 

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

 1. Berrin YÜKSEL, Alparslan ÖZMEN, Fuat ÖZ, “Pazarlama Departmanı ile Pazarlama Fonksiyonunun Bütünleşmesi: Üretim İşletmelerinde Pazarlama Departmanının Gerçekte Ne Tür Sorumluluklar Üstlendiğine İlişkin Bir Araştırma”, AKÜ, 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2002, Afyon, sf. 61-75.

 

 

 

 

  Diğer Yayınlar

 

 1. Berrin YÜKSEL, “ Pazarlama Paradigmasındaki Değişim ve Değişimin sanayi İşletmelerindeki Görünümüne Yönelik Bir Uygulama”, Pazarlama Dünyası Dergisi,1999, sf. 26-33.

 

2. Berrin YÜKSEL, “ Pazarlama Kararlarının Değerlendirilmesinde Bir Araç: Pazarlama Etiği Döngüsü”, AKÜ, İkt. Ve İdari Bil.Fak. Dergisi, C.1, S.1, 1999, sf. 55-76.

3. Berrin YÜKSEL, Fuat ÖZ, Türker GÖKSEL, “ Afyon İlindeki Tüketim Alışkanlıkları: Kamu Kurumlarında Çalışanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, AKÜ, İkt. Ve İdari Bil.Fak. Dergisi, C.1, S.1, 1999, sf. 77-97.

 

4. Nüket SARACEL, Belkıs ÖZKARA, Berrin YÜKSEL, “ İşgörenlerin Çalışma Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılamaları ve Bir Uygulama”, Açıköğretim Dergisi, S.3, 1997, sf. 61-83.

 

5. Berrin YÜKSEL, “ Pazarlama Kavramındaki Değişimin Analizi ve Bu Değişmeler Sonucunda Ortaya Çıkan Friendly Marketing Tekniği”, Pazarlama Dünyası Dergisi, 1994, sf. 21-32.

 

6. Berrin YÜKSEL, “ Hayat Pahalılığı Sorununun Çözümünde Tüketim Kooperatiflerinin Rolü”, Anadolu Üniv., Afyon İkt. Ve İdari Bil. Fak. Dergisi, 1989, sf. 173-193.

 

7. Berrin YÜKSEL, “ Kültürel Niteliklerimizin Yönetime Etkileri”, Anadolu Üniv., Afyon İkt. Ve İdari Bil. Fak. Dergisi, C.7, S.1, 1989, sf. 333-347.

 

Kitaplar

     1.  Berrin YÜKSEL, “Küresel Pazarlama Etiği”,Bölümü, Stratejik Küresel Pazarlama,Efla

         tun Yayınları, Ankara, 2009.

 1. Berrin YÜKSEL, İşletmelerde Pazar Yönlü Kültürel Değişim, Ekin Kitabevi, Bursa,2007.

 2. Berrin YÜKSEL, “E-Pazarlama” Bölümü, Pazarlama İlkeleri, Lisans Yayıncılık, İstanbul,2008;

 3. Berrin YÜKSEL, Belkıs ÖZKARA, Afyon Mermer Sektörünün Rekabet Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon 1999.

 

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

      1.  Hüseyin KANIBİR, Pazarlamada Bir İletişim Aracı Olarak TV Reklamlarının Çocuk Tüketiciler Üzerindeki Etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

     2.  Alparslan ÖZMEN, Termal Turizm İşletmelerinde Satış Çabalarının Müşteri Üzerindeki Etkinlik Boyutlarının İncelenmesi ve Afyon İlinde Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

    3.   Yusuf KARACA, İşletmelerde Müşterilere Yönelik Satış Stratejileri ve Yönetimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

    4.   Fuat ÖZ, Uluslar arası Pazarlamada Ambalajlama Karmasının Oluşturulması ve Afyon İlinde Mermer Sektöründe Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

    5.   Ahmet SEZER, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Stratejilerinin Müşteri Tatmini Yaratmaya Etkileri ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

   6.   Türker GÖKSEL, İşletmelerde Pazarlamanın Ahlaki Yönlü Sorumlulukları ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

Yönetilen Doktora Tezleri

            1. Bülent NAMAL, Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Oluşturulmasında Pazarlama İletişiminin Rolü:Kırgızistan Üniversiteleri Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz