home loans
home loans

Duyurular

Sitemiz hizmetinize açılmıştır.

Lhb AD Yönetimi...

LABORATUVAR HAYVANLARININ SAĞLIK BİLİMLERİNDE KULLANIMI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (LHB-YL)

GÜZ YARIYILI ZORUNLU DERSLER KUR UYG KREDİ
LHB 5001 BLOK 1 (Genel İlkeler) 2 0 2
LHB 5003 BLOK 2 (Fare) 1 2 2
LHB 5005 BLOK 3 (Sıçan) 1 2 2
LHB 5007 BLOK 4 (Hemster) 1 0 1
LHB 5098 Uzmanlık Alanı1 2 0 -
LHB 5099 Tez Çalışması 1 - - -
BAHAR YARIYILI ZORUNLU DERSLER KUR UYG KREDİ
LHB 5002 BLOK 5 (Kobay) 1 2 2
LHB 5004 BLOK 6 (Tavşan) 1 2 2
LHB 5006 BLOK 7 (Diğer Hayvanlar) 1 2 2
LHB 5008 BLOK 8 (Özelliklerin Karşılaştırılması) 1 2 2
LHB 5096 Seminer 0 2 -
LHB 5098 Uzmanlık Alanı 1 2 0 -
LHB 5099 Tez Çalışması1 - - -
GÜZ VE BAHAR YARIYILI SEÇMELİ DERSLER 2 KUR UYG KREDİ
SBE 5005 Deney Hayvanları ve Uyg.Yöntem. 1 4 3
BİO 5013 Temel Laborat. İlkeleri ve Yöntemleri I 3 2 4
SBE 5021 Hücreye Giriş 3 0 3
SBE 5011 İnsan Vücudunun Yapı ve Fonk. 2 0 2
SBE 5031 Deney Hayvanl.  Araşt. Etik İlkeler 2 0 2
TBG 5009 Genetik 3 0 3
HİS 5001 Genel Histoloji 2 2 3
SBİ 5023 Temel Sinirbilimler I 2 0 2
SBE 5033 İmmunohistokimyasal Yöntemler 1 0 1
SBE 5002 Bilgisayar 2 2 3
SBE 5006 Sağlık Araşt. Tekn. ve Analiz Yöntem 3 2 4
BİO 5018 Temel Laborat.İlkeleri ve Yöntemleri II 2 2 3
TBG 5022 Sitogenetik 2 2 4
SBİ 5026 Temel Sinirbilimler II 2 0 2
SBE 5034 Deneysel Araştır.Plan.,Yürüt.ve Değerlen. 3 0 3

 

1 Her yarıyıl kayıtlanması zorunludur.
2 Ders alma süresi içinde en az 9 kredilik bölümün alınması zorunludur.
NOT Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların programlarından ders seçebilirler.

LHB-YL-DERS İÇERİKLERİ


LHB 5001 BLOK 1 -Deneysel Hayvan Çalışmalarında Genel İlkeler
Laboratuvar hayvanları biliminde genel ilkeleri,  münferit kullanacakları laboratuvar hayvanlarının özelliklerini ve üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları yardımcılarına öğretebilmesini hedefler.

LHB 5002 BLOK 5 – KOBAY
Kobayın özelliklerini ve üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları başkalarına öğretebilmesini hedefler.


LHB 5003 BLOK 2 – FARE
Farenin özelliklerini ve üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları başkalarına öğretebilmesini hedefler.

LHB 5004 BLOK 2 – TAVŞAN
Tavşanın özelliklerini ve üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları başkalarına öğretebilmesini hedefler.

LHB 5005 BLOK 3 –SIÇAN
Sıçanın özelliklerini ve üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları başkalarına öğretebilmesini hedefler.

LHB 5006 BLOK 7- DİĞER HAYVANLAR
Deneysel araştırmalarda kullanılan diğer hayvanların özelliklerini ve üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları başkalarına öğretebilmesini hedefler.

LHB 5007 BLOK 4- HAMSTER
Hamsterin özelliklerini bilmeleri ve üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları yardımcılarına öğretebilmesini hedefler.

LHB 5008 BLOK 8- ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Deney hayvanlarının değişik özelliklerinin karşılaştırılması, araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarını seçme kriterlerinin belirlenmesini hedefler.

LHB 5098-UZMANLIK ALANI
Yüksek Lisans Eğitimi alan öğrencilerin kendi tez çalışmalarında, münferit çalışmalarda kullanacakları laboratuvar hayvanlarının özelliklerini öğrenebilmeleri, üzerindeki uygulamaları gerçekleştirebilmeleri ve bunları yardımcılarına öğretebilmelerini hrdrfler.

SBE 5002 BİLGİSAYAR

Temel bilgisayar bilgileri, tıpta bilgisayar kullanımı, temel disk operating system (DOS) windows ortam-temel bilgiler windows programları, veri tabanı (database) programlar, bilgisayar virüsleri, grafik programları, programlar arası veri aktarım, veritabanında hata denetimi ve istatistik analiz, mikrostat, tanımlayıcı istatistik ve bilgisayar (dağılımlar ve histogramlar), ortalamalar arası analizler, varyans analizleri bağımlı grup oranları, çapraz tablolar ile ilgili istatistiklerde bilgisayar, regresyon analizleri ve bilgisayar, yaşam analizi yöntemleri.

SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNEMLERİ.

Laboratuvar hayvanlarının homojen yetiştirme yöntemleri, laboratuvarının standart barınakları ve bunların temizleme yöntemleri, kobay, tavşan, fare ve sıçanın biyolojik özellikleri, laboratuvar hayvanlarının üreme fizyolojisi, laboratuvar hayvanlarında yakın akrabalık üretmede soy kütüğü kaydının işlenmesi, uygulanabilecek tüm enjeksiyon tekniklerinin şematize edilerek açıklanması, deney hayvanlarından kan alma tekniklerinin şematize edilmesi, fare ve sıçanların kuyruk yapılarının anatomisi ve morfolojisi, genel otopsi kuralları ve tekniği ile değerlendirilmesi, operasyon dikiş tekniklerinin şematize edilmesi, laboratuvar hayvanlarının standart beslenmesi ve metabolizma kafes standardı, ara sınavların değerlendirilmesi ve analizi, yüksek lisans öğrencilerinin muhtemel tezleri için laboratuvar Hayvanlarının seçimi.

SBE 5006 SAĞLIK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNEMLERİ

Bilimsel yöntem, biyoistatistiğin kullanım alanları, veri kavramı, ölçüm işlemleri, araştırma türleri, anket yöntemi, araştırma aşamaları I araştırma aşamaları II, kaynak tarama yöntemleri, araştırmalarda hata kaynakları, örnekleme, örnekleme yöntemleri, verilerin dizgelenmesi, dağılımlar, dağılım yaygınlık ölçütleri, önem kontrolleri, parametrik önemlilik testleri, non-parametrik önemlilik testleri I non-parametrik önemlilik testleri II, olasılık, koralasyon analizleri, biyomedikal deneyler, mortalite ve morbitite, yaşam analizleri.


SBE 5011 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU

Anatomide Temel kavramlar, düzlemler, yönler ve terminoloji, iskelet sistemi anatomi ve fizyolojisi, dolaşım sistemi anatomi ve fizyolojisi, egzersiz, kan basınca ve düzenlenmesi, kan hücreleri, kalbin uyarılması, lenfatik sistem anatomisi ve kapiller dolaşım, üst ve alt solunum yolları, ventilasyon mekaniği, GIS, karaciğer, dalak, besinlerin sindirim ve emilimi, üriner sistem (böbrek ve dolaşım yolları) ve idrar oluşum mekanizması, sinir sistemi (beyin zarları, ventrikül) .kan beyin bariyeri ve endokrin sistem (Tiroid, paratiroid, sürrenal, testis), hormonların oluşum mekanizmaları.

SBE 5021 HÜCREYE GİRİŞ

Hücreye giriş dersinin tanıtımı, hücrenin ince yapısı, suyun canlılık için önemi, kimyasal bağlar, biyomoleküller emzinlerin genel özellikleri, enzimatik reaksiyonlar, mikro ve makro elementler, DNA yapısı ve replikasyon, RNA tipleri, yapısı ve transkripsiyon, hücre membran yapı ve fonksiyonu. Hücre iskeleti: makromoleküller ve fonksiyonları. Sitozol bileşimi, fonksiyonu, temel metabolik reaksiyonlar, osmolalite, pH, iyonik kuvvetler, mitokondri yapısı, fonksiyonu, genomu ve genetiği, temel biyokimyasal reaksiyonlar, endoplazmik retikum, golgi, lizazom yapı ve fonksiyonları, ribazom ve protein sentezi, post-translasyonel modifkasyonlar ve hedefleme. Nukleus genel yapısı: nükleer membran, nükleer matriks, karyolazma, komatin, kromozom ve nükleus. Hücre hücre bölünmesi: kromozon yapısı, ökaryotlarda hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz, hücre döngüsü ve regülasyonu, hücre farklılaşması, apoptotik ve nekrotik hücre, hücrelerarası matriks elemanları ve fonksiyonel rolleri, değişik dokuların ECM örnekleri, hücre-hücre ve hücre-çevre ilişkileri:  hücre-hücre iletişimi, otokrin, parakrin, endokrin etkiler, reseptör ligand tanımları, hücre içi sinyal iletimine genel bakış. Hücre dış çevre etkileşimi: virusler, radyosyon, matajenler ve hücrenin korunma mekanizmaları.SBİ 5023 TEMEL SİNİR BİLİMLERİ -I

Model 1- Gelişim: Sinir sisteminin embriyogenezi, proliferasyon ve differansiyasyona etkili faktörler, apoptoz, miyelin ve özellikleri, sinaptogenez, glia, nörotrofik faktörler, genetik yaklaşım, öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi.
Model 2- Sinir sistemi hücreleri ve işlevleri: Sinir sistemi hücreleri, organelleri ve fonksiyonları, iyon kanallarının moleküler biyolojisi (Na, K, Ca, Cl), membran istirahat potansiyeli, sinaptik potansiyeller, aksiyon potansiyeli, probleme dayalı çalışma, değerlendirme.
Model 3- Sinaptik ileti: Nörotanssmiter sentezi, metabolizması, salınımı, depolanması, nörotransmiter reseptörleri, sinyal ileti mekanızmaları, PSP’ler ve enrfermasyon işleme, probleme dayalı çalışma-öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi.

SBİ 5026 TEMEL SİNİR BİLİMLERİ -II

Model 1-Duyu ve algı duyu reseptörleri ve yapısal-fonksiyonel özellikleri, duyu yolları ve organizasyonu, duysal alanlar, algı, ağrı ve modülasyonu, öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi,
Model 2- Motor sistemler: Refleks ve kas reseptörleri, postural kontrol,  istemli hareket (korteks-serebellum bazal ganglia entegrasyonu), motor sistemin değerlendirilmesinde kullanılan teknikler, öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi
Model 3- Sinir sisteminin diğer fonksiyonları: Otonom sinir sistemi ve homeostasis, kronobiyoloji, kronofarmakolojii, retküler aktive edici sistem, uyku –uyanıklık, ödül sistemleri ve bağımlılık, yüksek kortikal işlevler, limbik sistem, öğrenci sunumları ve değerlendirilmesi.

SBE 5031 DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELER

Deney hayvanları kullanımının tarihsel süreç içinde yeri ve yasal düzenlemelerin şekillenmesi ve hayvan deneylerinin yapılmasına karşı gelişen itirazlar dünyadaki ve Türkiye deki hayvan deneyleri yasal durumu ve deney hayvanları kullanımında uyulması gerekli etik ilkelerin neler olduğu. Deney hayvanları barındırma koşullarının önemi ve refahı niçin etik açıdan önemlidir? Deney hayvanlarının ağrı ve ıstırabının kontrolü, deney hayvanlarının anestezi ve analizi önemi, cerrahi yöntemlerin uygulanmasında dikkat edilmesi gerekli ilkeler, gıda, su ve uyku kısıtlamalarında dikkat edilmesi gerekli hususlar, ötenazi ve uygulama prensipleri, eğitimde hayvan kullanımı, ülkemizdeki önemli araştırma merkezi uygulamaları, deney hayvanı araştırma etik kuruluna başvurunun hazırlanması, etik örnek projenin tartışılması.


SBE 5034 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık bilimlerindeki farklı alanlarda deneysel araştırmaların planlama, yürütme ve değerlendirilmesine yönelik derinlemesine bilgi edinilmesi, farklı konulardaki bilgilerin entegre edilmesi, sözlü sunum yapma, poster hazırlama becerilerinin edinilmesi

BİO 5013 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNEMLERİ -I.

I BLOK Laboratuvarda güvenlik, laboratuvarda çalışma planı, deney kayıtları, tutma, giriş, deneysel süreç, veri toplama ve hesaplamalar, sonuçlar ve tartışma, laboratuvar malzemelerinin temizliği, sıvıların kantitatif transferi, pipet kullanımı, disposable pastör pipetleri, kalibre pipetler, otomatik pipetleyici sistemler, pipetlerin temizlenmesi ve kurutulması, çözelti hazırlanması ve saklanması, su kalitesi, çözelti hazırlanması, tipleri analatik terazi ve tartım ilkeleri, deneysel verilerin istatiksel analizi, deneysel verilerin analizi, ortalama, standart sapma, istatiksel analiz uygulamaları.

II. BLOK Genel laboratuvar prosedürleri, pH tamponlar,elektrotlar ve biosensörler, pH ölçümü biyokimya tamponlar, tampon seçimi, fosfat tamponları, zwitteriyonik tamponlar, karboksilik asit tamponları, barant tamponları, ve amino asit tamponları,oksijen elektrodu, iyon-selektif elektrodlar ve biyosensöeler,örnek hazırlama teknikleri,dializ, ultrafiltrasyon, çözeltilerin beraklaştırılması, analiz için presipitatların toplanması çözeltilerin konsantrasyon, liyofilizasyon ve santrifügal vakum ile konsantrasyonu, santrifügasyon temel ilkeleri ve uygulamaları, santrifüj işlemlerinin temel prensipleri, santrifüj çeşitleri, low-speed, hing speed, ultrasantrifüz santrifüj uygulamaları, preparatif teknikler, analatik ölçümler diferansiyel ve yoğunluk-gradient santrifüjün spektrofotometri, temel ilkeleri ve uygulamaları, beer kanunu hesaplamaları, bulanıklık ve saçılım spektrofotometri temel ilkesi, spektrofotometrenin bileşimleri, optik ve elektronik dizayn özellikleri, karışımların analizi, protein çözeltilerinin ölçümü, biüret velowry yöntemleri, bradford yöntemi, BCA yöntemi, standart kalirasyon grafiği hazırlanması.

III. BLOK: Kromatografi, temel ilkeleri ve uygulamaları, kromatografinin, temel prensipleri, ayırma prensipleri, retansiyon mekanizmaları, elüsyon teorisi, kantitatif ve kalitatif analizler, kromatografi türleri ve uygulamaları, kağıt ince tabaka kromatografileri, kolon sıvı kromatografisi, yüksek basınç kromatografisi gaz kromatografisi.

IV. BLOK: Elektroforez, temel ilkeleri ve uygulamaları, elektroforezin teorisi, elektroforez yöntemleri poliakrilamid jel elektroforezi (PAGE) discontinuous jel elektroforezi SDS poliakrilamid jel elektroforezi (SDS –PAGE ) agaroz jel elektroforezi, izoelektrik odaklama, iki-boyutlu elektroforez, kapiller elektroforez, immünoelektrofez

BİO 5018 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNEMLERİ-II

Spektrofluorometri temel ilkeleri ve uygulamaları, temel ilkeler ve tanımlamalar, enstrümentasyon uygulamalar, floresans ölçümlerde karşılaşılan güçlükler, bir analitin ölçüm uygulaması, spektroflorometri ile ilgili web adresleri.
Atomik emisyon ve absorbsiyon spektrofotometrisi temel ilkeleri ve uygulamaları, temel ilkeleri tanımlamalar, enstrümentasyon, uygulamalar, ölçümlerde karşılaşılan güçlükler, bir analitin ölçüm uygulaması.
Elektroforez yöntemleri, elektroforez teorisinin hatırlatılması, elektroforez yöntemleri, agaroz jel elektroforez ,poliakrilamid jel elektroforez (PAGE) ve SDS –PAGE, pulsed field jel elektroforez, proteinlerin izolektrik foküslenmeleri, proteinlerin iki boyutlu elektroforezi kapiller elektroforez, immunelektroforez, nükleik asid sekanslama jelleri, elektroforezin uygulamaları, enstrumentasyon, eaktifler, elektroforetik bantların boyama vetespiti, proteinblottin, nüklek asit blotting Elektroforez sonuçlarının analizi, problem çözümü, elektroforez ile ilgili web adresleri.
İmmunokimyasal tekniklerin temel ilkeleri ve uygulamaları, temel kavramlar ve tanımlamalar anti immunojen, hapten vb. antikor-antijen bağlanması kalitatif yöntemler, pasif jel difüzyon, single immundifüzyon, double immundifüzyon, immunelektroforez, çarpaz immunelekttroforez (iki boyutlu) kounter immunelekttroforez immunfikasyon, western blotting, kantitatif yöntemler radyal immundifüzyon, elekktro immunoassay, türbidimetrik ve nefelometrik ölçümler işaretlenmiş immunokimyasal ölçümler, yarışmalı immunokimyasal ölçümler, yarışmasız immunokimyasal ölçümler, hetterojen immunokimyasal ölçümler, homojen immunokimyasal ölçümler, işaretlenmiş immunokimyasal ölçümlere örnekler, radyoimmonoassay, enzim immunoassay, floroimmunoassay, kemiluminesans immunoassay, elektrokemiluminesans immunoassay, diğer immunokimyasal teknikler immunokimyasal aglutinasyon ölçümler.
Kütle spektrometrisinin temel ilkeleri ve uygulamaları, ,temel ilkeler ve tanımlamalar, enstrümentasyon, uygulamalar, ölçümlerde karşılaşılan güçlükler, bir analitin ölçüm uygulaması.
Elektrokimyasal yöntemler, redoks kavramı, potansiyometri, redoks elektrodlar, iyon selektif membran elektrodlar, voltametri, amperometri, kulometri, konduktometri, biyosersörler.
Radyoaktif tekniklerin temel ilkeleri ve uygulamaları, radyoaktivitenin temeli ve özellikler, radyoaktivitelerin tespiti ve ölçümü, sıvı sintilasyon sayacı, gelger-müller sayacı, gamma sayacı, radyoizotopların uygulamaları, radyoaktif ölçümlerin istatistiksel analizi, radyoizotoplar ve güvenlik, radyoizotoplar ile ilgili vb. adresleri.


TBG 5009 GENETİK

Hücre bölünmesi ve kromozomlar, mitoz ve hücre bölünmesi, mayoz ve eşeyli üreme, Mendel genetiği 1, Mendel’in deneysel yaklaşımı, monohibrit çaprazlama, Mendel in postülatları, dihibrit çaprazlama, test çaprazlaması, Pedigree analizi, genetik problemlerin çözüm yaklaşımları, olasılık kuramı ve genetik olayları, çarpım ve toplam yasaları, şartlı olasılık, binomial teorem, Mendel genetiği 11 (mendel oranlarında modifikasyonlar ), Allel kavramı, kısmi baskınlık, eşbaskınlık, çoklu alleller, letal alleller, gen etkileşimi. süreksiz varyasyon, epistaz, gen etkileşimi: sürekli varyasyon, kantatif kalıtım, linkaj, Crossing Over ve kromozon haritalama, linkaj ve bağımsız birleşme karşıtliği, linkaj oranları, kromozon (genetik) haritalama, Morgan ve Crossing over Sturtevant ve haritalama, d.melanogaster de üç nokta haritalaması, gen diziliminin saptanması, interferans ve eşoluşluk katsayısı, Crossing over in sitolojik kanıtları, somatik hücre hibridizasyonu ve insan kromozomal haritalaması, genetik problemlerinin çözümü yaklaşımı, kromozomal varyasyon ve cinsiyet determinasyonu, kromozon sayısı değişiklikleri, Klinfelter ve Turner sendromları, 47 XXX sendromu,47 XYY, insan cinsiyet farklılaşması, ‘’Y’’ kromozom ve erkeklik gelişimi, insanda dozaj kompansasyonu, ‘’X’’ inaktivasyonu ve mekanizması, Lyon hipotezi, aniuploiy, kısmi monosomi (klinik örnekleriyle), Down sendromu, Pateu sendromu, Endvards sendromu, kromozonlarda yapısal değişiklikler ve mekanizmaları, kalıtım genetiğinde ileri konular, fenotipikk ekspresyon, penetrans ve ekspressivite, genetik antisipasyon, genoomik impintlenme, haploid organizmaların linkaj ve genetik haritalamada kullanımı, kalıtım moleküler temeli, genetik materyelin karakteristikleri, DNA’nın genetik materyal olduğunu kanıtlayan çalışmalar, nüklleik asit kimyası, DNA yapısı ve topolojisi, DNA replikasyonu, prokaryotlarda yarı korunumlu replikasyon (Meselson-Stahl deneyi) ökaryotlarda yarı korunumlu replikasyon (taylor, Woods, Hughes deneyi) mikroorganizmalarda DNA sentezi, replikasyon enzimleri ökaryotik DNA sentezi, mutasyon, genetik ve somatik mutasyon kavramları, mutasyonların saptanması, mutasyonların sınıflandırılması ımutajenler ve mutajenisite, transpozanlar, DNA’nın teknolojisi, restriksiyon enzimleri ve vektörler, DNA kütüphanesi oluşturulması, klonlanmış dizilerin analizinde kullanılan yöntemler, rekombinant DNA genetik analiz, insan genemu projesi, RFLP belirteçleri ve linkkaj, insan genetik hastalıklarının haritalanması ve klorlanması, insan hastalıklarının moleküler tanısı, gen tedavisi, DNA fingerprinting.

TBG 5022 SİTOGENETİK
Kromozon kavramı, insan kromozonlarının tiplendirilmesi, mendel in genetik çalışmaları, populasyon genetiği, genetik terminololoji kromozon anomalileri, insanda tek gen kalıtım paternleri, insanda sayısal kromozom anomalileri, pedigriler, fragil X sendromu, SCE yöntemi ve amaçları, prenatal sitogenetik, kanser sitogenetiği, sitogenetikte kullanılan yeni yöntemler.